Make your own free website on Tripod.com
^orbe i variva od povr}a

Starozavetna izri~ita zapovest o iskqu~ivoj upotrebi biqne hrane za hri{}ane predstavqa i obavezu, ali istovremeno i prednost, {to nauka u na{e vreme i potvr|uje. "Travom se hrani, na travi lezi i travom se pokrivaj, pa }e{ `elezno srce imati" (sv. Marko Tra~ki); pored anahoretske strogosti, ova deviza sadr`i i mnogo istina koje se ti~u i uobi~ajenoga `ivota. Rasprostrawenost, vi{emilenijumska praksa i ma{tovitost kuvara stvorili su od povr}a prakti~no beskona~an broj jestiva.

 

kim ~orba

prole}na ~orbica

supa od prekrupe

supa od pasuqa

hilendarska ~orba od leblebija

~orba od zelenog gra{ka

~orba od jagor~evine

~orba od kopriva

~orba od mladih kopriva sa krompirom

~orba od per{una

~orba od povr}a

~orba od crvenih patlixana (paradajza)

~orba od rasola

~orba od celera

~orba od {taveqa

 

nazad