Make your own free website on Tripod.com
Srbski kuvar

  Jerotije Draganovi}a,
jeromonaha op{te`iteqnog manastira
Kru{edola

Novi Sad,1855

 

napomena:

Zahvaquju}i po{tovanoj i dragoj koleginici Anki Skovran, do{li smo do retke i dragocene knjige Srbski kuvar, Jerotija Draganovi}a, jeromonaha op{te`iteqnog manastira Kru{edola, koji je "pre nego je mona{ki ~in na sebe primio, u dvoru kod Njegove Svetlosti G. Patrijarha na{eg hudo`estvo kuvawa u~io"; kwiga je {tampana u Novom Sadu, 1855. godine. Ovim putem se jo{ jednom zahvaqujemo koleginici Skovran.

Zahvaquju}i dipl. ing. gospodinu Dobrici Alagi} koji je kuvar preradio na kompjuteru i poslao u mogu}nosti sam da vam postavim ove stare Srpske recepte. Neki od wih su mo`da duplirani na stranicama kuvara ali u interesu o~uvawa ove kwige kuvar je prene{en u celini.

Izvesni recepti su izmenuti od strane izdava~a kwige naro~ito u vezi mera da bi bili lak{e razumqivi dana{wim ~itaocima.

 

poruke za g. Dobricu Alagi}

^orbe i variva od povr}a

Variva

Riba

Salate

Sosovi i umaci

Mleko i jaja

Testa slatka i slana peciva

Kompoti i zimnica

 

nazad