Make your own free website on Tripod.com

Gove|i ~op suji:

Potrebno je:250 g mr{ave govedine ise~ene na sitne, tanke re`weve; 120 g iseckanog crnog luka; 120 g iseckanog celera (za ovo jelo, a i za ostala koristiti stabqiku ili stabqiku i li{}e); 500 g klica pasuqa (ili sitno iseckanog kupusa) so i biber; 120 g iseckanih pe~uraka; 2 ka{ike sosa od soje na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe hladne vode; 1/2 {olje vode.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa od kikirikija* dok ne po~ne da se pu{i. Dodaj govedinu i me{aj 5 sekundi, izvadi govedinu iz tigawa i stavi je na tawir. U tigaw stavi povr}e po gore navedenom redu, stalno me{aju}i (5 - 10 sekundi). Dodaj sos od soje i monosodijum glutamat, pa me{aj jo{ 10 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode i odmah poklopi tigaw. Ostavi da se jelo pr`i 2 - 3 minuta. Odgurni povr}e sa sredine tigawa ka ivicama, pa dodaj rastvor gustina od koga }e sok da se zgusne. Mo`da ne}e biti potreban ~itav rastvor, zato ga sipaj polako, me{aju}i ka{ikom. Vrati u tigaw govedinu, prome{aj i slu`i.

Radi boqeg ukusa mo`e se dodati i drugo povr}e: paprike babure, bambusovi izdanci, vodeni kesten.

* Pisac smatra da je za kineski na~in kuvawa najboqe koristiti uqe od kikirikija, ali se mo`e upotrebqavati i bilo koje drugo uqe bez mirisa.

Nazad


Pile}i ~op suji:

Potrebno je:250 g piletine ise~ene na sitne, tanke re`weve; 120 g iseckanog crnog luka; 120 g iseckanog celera (za ovo jelo, a i za ostala koristiti stabqiku ili stabqiku i li{}e); 500 g klica pasuqa (ili sitno iseckanog kupusa) so i biber; 120 g iseckanih pe~uraka; 2 ka{ike sosa od soje na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe hladne vode; 1/2 {olje vode.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa od kikirikija* dok ne po~ne da se pu{i. Dodaj piletinu i me{aj 1 minut, izvadi piletinu iz tigawa i stavi je na tawir. U tigaw stavi povr}e po gore navedenom redu, stalno me{aju}i (5 - 10 sekundi). Dodaj sos od soje i monosodijum glutamat, pa me{aj jo{ 10 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode i odmah poklopi tigaw. Ostavi da se jelo pr`i 2 - 3 minuta. Odgurni povr}e sa sredine tigawa ka ivicama, pa dodaj rastvor gustina od koga }e sok da se zgusne. Mo`da ne}e biti potreban ~itav rastvor, zato ga sipaj polako, me{aju}i ka{ikom. Vrati u tigaw piletinu, prome{aj i slu`i.

Radi boqeg ukusa mo`e se dodati i drugo povr}e: paprike babure, bambusovi izdanci, vodeni kesten.

* Pisac smatra da je za kineski na~in kuvawa najboqe koristiti uqe od kikirikija, ali se mo`e upotrebqavati i bilo koje drugo uqe bez mirisa.

Nazad


Sviwski ~op suji:

Potrebno je:250 g sviwetine ise~ene na sitne, tanke re`weve; 120 g iseckanog crnog luka; 120 g iseckanog celera (za ovo jelo, a i za ostala koristiti stabqiku ili stabqiku i li{}e); 500 g klica pasuqa (ili sitno iseckanog kupusa) so i biber; 120 g iseckanih pe~uraka; 2 ka{ike sosa od soje na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe hladne vode; 1/2 {olje vode.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa od kikirikija* dok ne po~ne da se pu{i. Dodaj sviwetinu i me{aj 1 minut, izvadi sviwetinu iz tigawa i stavi je na tawir. U tigaw stavi povr}e po gore navedenom redu, stalno me{aju}i (5 - 10 sekundi). Dodaj sos od soje i monosodijum glutamat, pa me{aj jo{ 10 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode i odmah poklopi tigaw. Ostavi da se jelo pr`i 2 - 3 minuta. Odgurni povr}e sa sredine tigawa ka ivicama, pa dodaj rastvor gustina od koga }e sok da se zgusne. Mo`da ne}e biti potreban ~itav rastvor, zato ga sipaj polako, me{aju}i ka{ikom. Vrati u tigaw sviwetinu, prome{aj i slu`i.

Radi boqeg ukusa mo`e se dodati i drugo povr}e: paprike babure, bambusovi izdanci, vodeni kesten.

* Pisac smatra da je za kineski na~in kuvawa najboqe koristiti uqe od kikirikija, ali se mo`e upotrebqavati i bilo koje drugo uqe bez mirisa.

Nazad


^op suji od ra~i}a:

Potrebno je: 250 g ra~i}a; 120 g iseckanog crnog luka; 120 g iseckanog celera (za ovo jelo, a i za ostala koristiti stabqiku ili stabqiku i li{}e); 500 g klica pasuqa (ili sitno iseckanog kupusa) so i biber; 120 g iseckanih pe~uraka; 2 ka{ike sosa od soje na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe hladne vode; 1/2 {olje vode.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa od kikirikija* dok ne po~ne da se pu{i. Dodaj ra~i}e i me{aj 1 minut, izvadi ra~i}e iz tigawa i stavi ih na tawir. U tigaw stavi povr}e po gore navedenom redu, stalno me{aju}i (5 - 10 sekundi). Dodaj sos od soje i monosodijum glutamat, pa me{aj jo{ 10 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode i odmah poklopi tigaw. Ostavi da se jelo pr`i 2 - 3 minuta. Odgurni povr}e sa sredine tigawa ka ivicama, pa dodaj rastvor gustina od koga }e sok da se zgusne. Mo`da ne}e biti potreban ~itav rastvor, zato ga sipaj polako, me{aju}i ka{ikom. Vrati u tigaw ra~i}e, prome{aj i slu`i.

Radi boqeg ukusa mo`e se dodati i drugo povr}e: paprike babure, bambusovi izdanci, vodeni kesten.

* Pisac smatra da je za kineski na~in kuvawa najboqe koristiti uqe od kikirikija, ali se mo`e upotrebqavati i bilo koje drugo uqe bez mirisa.

Nazad


^op suji od pe~urki:

Potrebno je: 120 g iseckanog crnog luka; 120 g iseckanog celera (za ovo jelo, a i za ostala koristiti stabqiku ili stabqiku i li{}e); 500 g klica pasuqa (ili sitno iseckanog kupusa) so i biber; 360g iseckanih pe~urki; 2 ka{ike sosa od soje na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe hladne vode; 1/2 {olje vode.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa od kikirikija* dok ne po~ne da se pu{i. U tigaw stavi povr}e po gore navedenom redu, stalno me{aju}i (5 - 10 sekundi). Dodaj sos od soje i monosodijum glutamat, pa me{aj jo{ 10 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode i odmah poklopi tigaw. Ostavi da se jelo pr`i 2 - 3 minuta. Odgurni povr}e sa sredine tigawa ka ivicama, pa dodaj rastvor gustina od koga }e sok da se zgusne. Mo`da ne}e biti potreban ~itav rastvor, zato ga sipaj polako, me{aju}i ka{ikom i slu`i.

Radi boqeg ukusa mo`e se dodati i drugo povr}e: paprike babure, bambusovi izdanci, vodeni kesten.

* Pisac smatra da je za kineski na~in kuvawa najboqe koristiti uqe od kikirikija, ali se mo`e upotrebqavati i bilo koje drugo uqe bez mirisa.

Nazad


Aristokratski ~op suji:

Potrebno je: 120 g ligawa; 60 g crnog luka; 120 g celera; 1 ~e{aw sitno iseckanog belog luka; 1 ka{i~ica sitno iseckanog sve`eg |umbira; 120 g Vun Zi pe~uraka (sve`ih ili konzervisanih);120 g kineskih pe~uraka; 120 g bambusovih izdanaka; 5 vodenih kestena; 1/2 {oqe vode; na vrh no`a monosodijum glutmata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/4 {oqe vode; so; biber; 2 ka{ike sosa od soje.

Potopi ligwe i pe~urke u zasebne posude s vodom i ostavi ih da stoje 15 - 30 (pe~urke) minuta pre upotrebe. Celer iseckaj dijagonalno, a ostalo povr}e tako da komadi}i budu {iroki oko 1/2 cm. Sve se lignje pripremaju za pr`ewe na isti na~in. Velika lignja je obi~no debela oko 1/2 cm, pqosnatog je tela i ima "ki~mu". "Ki~ma" je u obliku kowske potkovice, beli~aste boje i sadr`i mnogo kalcijuma. Prvi korak u pripremanju ligwe za pr`ewe je potapawe u vodu, gde treba da odstoji bar sat vremena. Tada joj vadimo "ki~mu" na taj na~in {to je savijemo kod repa. "Ki~ma" se olabavi i mo`e lako da se ukloni. Zatim se uklawaju svi tvrdi providni delovi i membrane. Pipci se seku na par~i}e veli~ine zalogaja. Telo sada izgleda kao komad debele ko`e. Ono se priprema na taj na~in {to kad je skuvano, postaje meko i cilindri~nog oblika, kao mala {i{arka. To }ete postici ako ligwu postavite ispred sebe pod uglom od 30 stepeni i zase~ete lignju do dubine od 2 - 3 mm. Tada okrenite lignju za 45 stepeni i napravite ponovo niz zaseka kao i pre toga. Gledaju}i je izbliza, trebalo bi da vidite veliki broj malih kvadrata koji pokrivaju celu ligwu. Zatim je isecite na kvadrate od oko 5 cm {irine. Tada je spremna za pr`ewe. Ovi kvadrati}i od 5 cm, prepuni zaseka, obrazova}e male cilindre pri visokoj temperaturi, a zaseci }e izgledati kao ribqa kriju{t ili male borove {i{arke. Ugrej tigaw sa 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Dodaj malo soli u uqe stavi iseckane ligwe i me{aj 10 sekundi, odnosno sve dok se delovi ligawa ne ukovrxaju. (Zapamti da su lignje mek{e ukoliko se mawe pr`e, a postaju sve ko`astije {to ih du`e pr`imo). Izvadi ligwe iz tigawa, pa dodaj povr}e po gore navedenom redu, stalno me{aju}i. Posle dodavawa posledweg povr}a, tigaw treba da bude ve} malo rashla|en. Stavi 2 ka{ike sosa od soje, na vrh no`a monosodijum glutamata, so i biber. Dok me{a{, dolivaj 1/2 {oqe vode. Odmah stavi poklopac na tigaw i ostavi da se pirjani 2 - 3 minuta. Ako jo{ uvek ima soka, zgusni ga rastvorom gustina u vodi. Vrati ligwe u tigaw, prome{aj i slu`i.

Nazad


Govedina s paradajzom:

Potrebno je: 750 g kuvanog paradajza; 60 g crnog luka; 60 g celera;120 g na sitne tanke re`njeve ise~enog gove|eg bifteka ili nekog drugog par~eta krtog mesa; 1 ka{ika sosa od soje; 1 ~e{aw belog luka; 1 ka{ika sir}eta*; 2 ka{ike {e}era; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode so; biber.

Stavi paradajz u posudu i prelij ga kipu}om vodom. Poklopi ga 1/2 minuta. Izru~i vrelu vodu i napuni posudu hladnom, a zatim oqu{ti paradajz. Svaki paradajz iseci na 6 kri{ki. Sitno iseckaj luk i celer. U tigawu ugrej 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi iseckanu govedinu, me{aj 5 - 10 sekundi, pa izvadi govedinu iz tigawa. Dodaj crni luk, celer i beli luk, i me{aj 30 sekundi. Dodaj paradajz, zatim sos od soje, sir}e, {e}er, so i biber. Pokrij poklopcem 2 minuta. Sipaj rastvor gustina i sa~ekaj da se sok zgusne. Vrati govedinu, prome{aj i slu`i.

* Ako nije dovoqno kiselo, sipaj jo{ malo sir}eta. a ako je suvi{e kiselo, dodaj jo{ malo{e}era.

Nazad


Sos od paradajza:

Potrebno je: 750 g kuvanog paradajza; 60 g crnog luka; 60 g celera; zelena paprika; 1 ka{ika sosa od soje; 1 ~e{aw belog luka; 1 ka{ika sir}eta*; 2 ka{ike {e}era; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode so; biber.

Stavi paradajz u posudu i prelij ga kipu}om vodom. Poklopi ga 1/2 minuta. Izru~i vrelu vodu i napuni posudu hladnom, a zatim oqu{ti paradajz. Svaki paradajz iseci {to sitnije. Sitno iseckaj luk, celer i papriku. U tigawu ugrej 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj crni luk, celer, papriku i beli luk, i me{aj 30 sekundi. Dodaj paradajz, zatim sos od soje, sir}e, {e}er, so i biber. Pokrij poklopcem 2 minuta. Sipaj rastvor gustina i sa~ekaj da se sok zgusne. Vrati govedinu, prome{aj i slu`i.

Povr}e treba ise}i {to je mogu}e sitnije. Sos se upotrebqava za pile u sosu, bakalar sa paradajzom i raznim von ton sa paradajzom.

* Ako nije dovoqno kiselo, sipaj jo{ malo sir}eta. a ako je suvi{e kiselo, dodaj jo{ malo{e}era.

Nazad


Jelo od povr}a:

Potrebno je: 450 g kupusa, karfiola, briselskog kupusa. spana}a ili blitve; 60 g crnog luka; 60 g celera; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent) ; 2 ka{i~ice sosa od soje; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u vodi; 3/4 {oqe vode ; so; biber.

Iscekaj povr}e na {to sitnije komadi}e. Iseckaj celer i crni luk {to sitnije mo`e}. Zagrej tigaw sa dve ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo posoli. Dodaj povr}e i me{aj 30 sekundi. Dodaj celer, luk. Me{aj jo{ jedan minut; sipaj sos od soje, monosodijum glutamat, so i biber. Dodaj 3/4 {oqe vode i pokrij poklopcem da se pirjani 2 minuta. Dodaj rastvor gustina, prome{aj i slu`i.

Nazad


Sviwetina sa providnim rezancima:

Potrebno je: 500 g providnih rezanaca (fan si ili si fan); 130 g sviwskog mesa; 60 g iseckanog celera; 60 g iseckanog crnog luka; 2 kineske pe~urke; 1 ka{ika sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1/2 {oqe pile}e supe (mo`e od kockica); 2 jajeta; 2 struka iseckanog mladog luka; malo bibera.

Providni rezanci su fabri~ki proizvod. Mogu biti dugi i do 60 cm, a tanki su kao ~a~kalice. Prefiwenost ovog jela je u tome {to rezanci imaju veliku sposobnost da upiju ukuse za~ina koji se stavqaju u ovo jelo. Potopi rezance i pe~urke u vodu 20 minuta. Posle toga ocedi vodu. Iseckaj pe~urke. Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i, Malo posoli. Stavi sviwetinu i me{aj 30 sekundi. Dodaj celer, crni luk, pe~urke i malo bibera. Me{aj jo{ 30 sekundi. Dodaj rezance i smawi plamen na minimum. Sipaj pile}u supu, sos od soje i monosodijum glutamat (Ac'cent). Prome{aj i pokrij poklopcem i pusti da se pirjani 2 minuta. Stavi 2 jajeta i me{aj 5 sekundi. Kad jaja po~nu da se ste`u, izru~i sadr`inu tigawa na ~iniju za slu`ewe i pospi iseckanim mladim lukom.

Nazad


Govedina sa providnim rezancima:

Potrebno je: 500 g providnih rezanaca (fan si ili si fan); 130 g gove|eg mesa; 60 g iseckanog celera; 60 g iseckanog crnog luka; 2 kineske pe~urke; 1 ka{ika sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1/2 {oqe pile}e supe (mo`e od kockica); 2 jajeta; 2 struka iseckanog mladog luka; malo bibera.

Providni rezanci su fabri~ki proizvod. Mogu biti dugi i do 60 cm, a tanki su kao ~a~kalice. Prefiwenost ovog jela je u tome {to rezanci imaju veliku sposobnost da upiju ukuse za~ina koji se stavqaju u ovo jelo. Potopi rezance i pe~urke u vodu 20 minuta. Posle toga ocedi vodu. Iseckaj pe~urke. Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i, Malo posoli. Stavi govedinu i me{aj 30 sekundi. Dodaj celer, crni luk, pe~urke i malo bibera. Me{aj jo{ 30 sekundi. Dodaj rezance i smawi plamen na minimum. Sipaj pile}u supu, sos od soje i monosodijum glutamat (Ac'cent). Prome{aj i pokrij poklopcem i pusti da se pirjani 2 minuta. Stavi 2 jajeta i me{aj 5 sekundi. Kad jaja po~nu da se ste`u, izru~i sadr`inu tigawa na ~iniju za slu`ewe i pospi iseckanim mladim lukom.

Nazad


Ra~i}i sa providnim rezancima:

Potrebno je: 500 g providnih rezanaca (fan si ili si fan); 130 g ra~i}a; 60 g iseckanog celera; 60 g iseckanog crnog luka; 2 kineske pe~urke; 1 ka{ika sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1/2 {oqe pile}e supe (mo`e od kockica); 2 jajeta; 2 struka iseckanog mladog luka; malo bibera.

Providni rezanci su fabri~ki proizvod. Mogu biti dugi i do 60 cm, a tanki su kao ~a~kalice. Prefiwenost ovog jela je u tome {to rezanci imaju veliku sposobnost da upiju ukuse za~ina koji se stavqaju u ovo jelo. Potopi rezance i pe~urke u vodu 20 minuta. Posle toga ocedi vodu. Iseckaj pe~urke. Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i, Malo posoli. Stavi ra~i}e i me{aj 30 sekundi. Dodaj celer, crni luk, pe~urke i malo bibera. Me{aj jo{ 30 sekundi. Dodaj rezance i smawi plamen na minimum. Sipaj pile}u supu, sos od soje i monosodijum glutamat (Ac'cent). Prome{aj i pokrij poklopcem i pusti da se pirjani 2 minuta. Stavi 2 jajeta i me{aj 5 sekundi. Kad jaja po~nu da se ste`u, izru~i sadr`inu tigawa na ~iniju za slu`ewe i pospi iseckanim mladim lukom.

Nazad


Jastog sa providnim rezancima:

Potrebno je: 500 g providnih rezanaca (fan si ili si fan); 130 g gove|eg mesa; 60 g iseckanog celera; 60 g iseckanog crnog luka; 2 kineske pe~urke; 1 ka{ika sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1/2 {oqe pile}e supe (mo`e od kockica); 2 jajeta; 2 struka iseckanog mladog luka; malo bibera.

Providni rezanci su fabri~ki proizvod. Mogu biti dugi i do 60 cm, a tanki su kao ~a~kalice. Prefiwenost ovog jela je u tome {to rezanci imaju veliku sposobnost da upiju ukuse za~ina koji se stavqaju u ovo jelo. Potopi rezance i pe~urke u vodu 20 minuta. Posle toga ocedi vodu. Iseckaj pe~urke. Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i, Malo posoli. Stavi meso od jastoga i me{aj 30 sekundi. Dodaj celer, crni luk, pe~urke i malo bibera. Me{aj jo{ 30 sekundi. Dodaj rezance i smawi plamen na minimum. Sipaj pile}u supu, sos od soje i monosodijum glutamat (Ac'cent). Prome{aj i pokrij poklopcem i pusti da se pirjani 2 minuta. Stavi 2 jajeta i me{aj 5 sekundi. Kad jaja po~nu da se ste`u, izru~i sadr`inu tigawa na ~iniju za slu`ewe i pospi iseckanim mladim lukom.

Nazad


Pile}e kockice s bademom:

Potrebno je: 120 g skuvanog i olju{tenog badema, zape~enog u

rernii i iseckanog na 4 dela; 250 g mesa od pile}ih grudi iseckanog na kockice; 60 g crnog luka iseckanog na kockice; 60 g celera iseckanog na kockice; 120 g sve`eg ili smrznutog gra{ka; 120 g bambusovih izdanaka iseckanih na kockice; 60 g sve`ih kineskih pe~uraka; 2 ka{ike sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe hladne vode; 1/2 {olje vode; so; biber.

Zagrej tigaw sa 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo posoli. Dodaj pile}e grudi. Pirjani piletinu 1 - 2 minuta, pa je izvadi iz tiganja. Stavi luk, celer i drugo povr}e (osim badema) po navedenom redu, stalno me{ajuci. Me{aj 1 - 2 minuta. Dodaj sos od soje, monosodijum glutamat, so i biber. Sve dobro prome{aj i sipaj 1/2 {oqe vode. Pokrij tigaw poklopcem i pirjani 1 minut, zatim dodaj rastvoren gustin da bi se sok zgusnuo. Stavi badem i vrati kockice pile}eg mesa, dobro prome{aj i slu`i.

Nazad


Ra~i}i sa kineskim rotkvicama:

Potrebno je: 450 g kineskih rotkvica; 120 g smrznutih ra~i}a; 60 g celera; 60 g crnog luka; 1 ka{ika sosa od soje; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe hladne vode; 1 ka{i~ica sitno iseckanog sve`eg |umbira; 2 ka{i~ice sitno iseckanog mladog luka; 1/2 {olje vode.

O~isti kineske rotkvice kao {to se ~isti {argarepa. Istru`i rotkvice na trenici za jabuke. O~isti ra~i}e od qu{tura i nogu. Zaseci svakog ra~i}a du` le|a i ukloni mu utrobu. Ponekad se utroba ne vadi, ukoliko u woj nema peska ili druge ne~isto}e. Iseckaj ra~i}e na tanke re`weve. Iseckaj luk i celer. Zagrej tigaw s 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj ra~i}e i me{aj 1 minut, zatim |umbir i me{aj jo{ 5 sekundi. Izvadi ra~i}e i |umbir iz tigawa. Dodaj luk, celer i kineske rotkvice; me{aj 1 minut. Sipaj sos od soje, stalno me{aju}i, a zatim 1/2 {oqe vode. Pokrij tigaw poklopcem i ostavi da se jelo pirjani 2 - 3 minuta (kad su rotkvice kuvane vi{e nisu ruskave). Dodaj dovoqno rastvorenog gustina da se sok zgusne. Ponovo vrati ra~i}e u tigaw i prome{aj. Jelo pospi iseckanim mladim lukom pre slu`ewa.

Nazad


Dou si sa taroom:

Potrebno je: 450 g kineskog taroa*; 120 g posne sviwetine ili sviwetine marinirane u sosu od soje; 60 g crnog luka; 60 g celera; 2 ka{ike sosa od soje;1 ka{i~ica dou sia; 1 ka{icica sve`eg |umbira; 1 ka{i~ica belog luka; na vrh no`a monosodijum glutamat (Ac'cent) ;1/2 {oqe vode; 2 ka{i~ice iseckanog mladog luka.

Kineski taro pomalo li~i na obi~an sladak krompir. Bra{wav je, mek, nije ruskav i sive je boje kad je skuvan. O~isti taro kao {to se ~iste krompiri, iseci ga na pola i iseckaj na komadi}e du`ine 1/2 cm. No`em, pqo{timice, zgwe~i dou si, |umbir i beii luk tako da postanu pastozni; pome{aj ih sa sosom od soje (u {oqi) i dobro prome{aj. Ovu me{avinu za~ina nazva}u univerzalnim sosom.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok ne po~ne da se pu{i. Dodaj malo soli. Iseckanu sviwetinu propr`i dok ne postane mrke boje, a onda je izvadi iz tigawa. Stavi u tigaw luk, celer i iseckani taro, pa nastavi da me{aw 2 minuta. Dodaj monosodijum glutamat i univerzalni sos i me{aj jo{ 30 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode i odmah pokrij tiganj. Posle 3 - 4 minuta vrati u tigaw sviwetinu, dodaj mladi luk, prome{aj i slu`i.

*Umesto kineskog taroa mogu se upotrebiti paskanat, tikvice ili krompir. U tom slu~aju, napraviti `e{}i i ja~i univerzalni sos. dobi}ete prijatno jelo od povr}a.

Nazad


Bakalar sa klicama pasuqa:

Potrebno je: 120 g mesa bakalara; 120 g klica pasulja; 60 g crnog luka; 60 g celera; monosodijum glutamat (Ac'cent); 1/2 ka{i~ice belog luka; 1/2 ka{i~ice sve`eg |umbira; 1 ka{i~ica sosa od soje; 1 ka{ika gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode; 1/2 {oqe vode; so; biber.

Ise}i meso bakalara na komadi}e debljine 1/2 cm. Iseckaj luk i celer. Zdrobi beli luk i |umbir, pa ih onda jo{ malo isitni. Zagrej 2 ka{ike uqa u tiganju dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj iseckanu ribu i me{aj 5 sekundi, zatim stavi |umbir i beli luk i me{aj jo{ 5 - 10 sekundi. Izvadi ribu, beli luk i |umbir iz tigawa. Zatim u tigaw stavi celer, crni luk i klice pasuqa. Me{aj jedan minut. Dodaj monosodijum glutamat, sos od soje, 1/2 {oqe vode, so i biber. Pokrij tigaw poklopcem i ostavi da se kuva jedan minut. Dodaj rastvor gustina da bi se sok zgusnuo. Izvadi povr}e iz tiganja re{etkastom ka{ikom i stavi ga na ~iniju za slu`ewe. Vrati ribu u tigaw da bi se uvaqala u zgusnuti sok od povr}a. Zatim izvadi ribu i razmesti je po povr}u na ~iniji za slu`ewe. Dobro pobiberi pre slu`ewa.

Napomena: Umesto bakalara mogu se upotrebiti {aran, som. {tuka. belica, lubin, sku{a ili neka druga riba koje ima u izobiqu na tr`i{tu.

Nazad


Sir od soje u sosu od ostriga:

Sir od soje se kupuje sve` i u obliku je kola~a. Kola~i su beli, velicme 10 sa 10 sa 2,5 cm, i obi~no su potopqeni u vodu. Svaki kola~ treba ise}i pre upotrebe na 6 delova.

Poterbno je: 3 kola~a sira od soje; 3 struka mladog luka; 60 g crnog luka; 1 ce{aw sitno iseckanog belog luka; 4 ka{ike sosa od kamenica (ostriga); so; biber; 1/4 {oqe vode.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu na tihoj vatri. Dodaj malo soli. Stavi komadi}e sira od soje (da ne prelaze jedan preko drugog) i protresi tigaw svakih 30 sekundi dok kola~i ne postanu svetlomrke boje. Poja~aj plamen i odgurni komadi}e sira od soje u stranu, pa dodaj luk, mladi luk (iseckan na krupnije par~i}e) i beli luk. Me{aj 30 sekundi. Skini tigaw s vatre i posle 30 sekundi dodaj sos od kamenica i dobro prome{aj (kad je tiganj suvi{e vreo, sos od kamenica zagori). Sipaj 1/4 {oqe vode, pokrij poklopcem i ponovo dr`i na tihoj vatri 1 - 2 minuta. Pre slu`ewa jelo mo`e da se pospe iseckanim mladim lukom.

Nazad


Iseckano pile s gra{kom {e}ercem (u mahuni):

Potrebno je: 60 g sitno iseckanih pile}ih grudi; 350 g gra{ka {e}erca (u mahuni); 60 g crnog luka; 60 g celera; 1 ka{i~ica dou sia; 1 ka{ika sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode; 1/3 {oqe vode ; so; biber.

O~isti gra{ak (gra{ak treba da bude obran mlad tako da se mo`e jesti s mahunom) na taj na~in {to ce{ mahuni odse}i vrh na oba kraja (kao kod boranije) i dobro ga operi.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Dodaj malo soli, zatim iseckaj piletinu, me{aj 30 sekundi do 1 minut, pa je izvadi iz tigawa. Zatim stavi u tigaw celer, luk i gra{ak u mahuni i me{aj jo{ 1 minut. Dodaj sos od soje i dou si koji se prethodno zgweci i pome{a s 1 ka{ikom sosa do soje (pored onog sosa od soje koji se nalazi na listi sastojaka). Me{aj 30 sekundi, dodaj 1/3 {oqe vode i pokrij poklopcem, pa ostavi da se pirjani 1 - 2 minuta. Dodaj rastvor gustina da bi se sok zgusnuo. Vrati piletinu u tigaw, prome{aj i slu`i.

Ovo jelo mo`e da se pretvori u jelo od mesa ako se pove}a koli~ina piletine na 350 g, a gra{ak u mahuni smawi na 120 g.

Nazad


Piletina s karijem:

Potrebno je: 1 mlado pile od 1.200 g; 4 ka{ike karija; 60 g sitno iseckanog paradajza; 240 g crnog luka; 120 g celera; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u {oqi vode; 1/2 ka{i~ice sir}eta; 1 ka{i~ica {e}era; 1/2 ka{i~ice bibera; 2 ka{ike sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata; 1 {oqe vode.

Ise}i pile na komadi}e veli~ine zalogaja (zajedno s kostima). Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu sve dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Stavi pile i me{aj 1 minut. Dodaj celer i luk i me{aj jo{ 1 minut. Tome dodaj paradajz, sos od soje i monosodijum glutamat, stalno me{ajuci. Sipaj {oqu vode, a zatim kari, sir}e i {e}er. Poklopi i ostavi tigaw na tihoj vatri najmawe 10 minuta. Ukloni s povr{ine suvi{nu masno}u. Dodaj rastvor gustina da bi se sok zgusnuo i poslu`i.

Mada je ovo jelo gotovo posle 10 minuta, kari }e imati o{tar ukus. Ako `elimo da ukus karija bude prijatan i blag, treba ga pirjaniti 1/2 sata. U tom slu~aju treba dodati jo{ 3/4 {oqe vode.

Napomena: Ovo jelo se mo`e pripravqati i od drugih vrsta mesa, kao sto su govedina, sviwska rebarca, plovka. ra~i}i, sveze kamenice. jastozi ili krabe. jastog i krabu treba pre upotrebe o~istiti i zajedno sa oklopom ise}i na komadi}e veli~ine zalogaja. Ako volite quti kari, dodajte jo{ 1/2 ka{i~ice ~ilija* u prahu.

*^ili - vrlo quti zacin koji se dobija od suvog ploda {panskog bibera.

Nazad


Satinirana piletina sa pe~urkama:

Potrebno je: 240 g kineskih pe~uraka (sve`ih ili konzerviranih obicnih pe~uraka); 350 g pile}eg belog mesa; 120 g celera; 60 g crnog luka; 1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira; 2 ka{i~ice sosa od soje; 1 ka{i~ica uqa; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode; 2 kapi uqa od susamovog semena; so; biber; 1/4 {olje vode; 1 ka{i~ica gustina (praha).

Iseckaj piletinu na veoma tanke par~i}e i bar 10 minuta je dr`i u marinatu od malo soli, bibera, jedne ka{i~ice soje, jedne ka{i~ice gustina, jedne ka{i~ice uqa, dve kapi uqa od susamovog semena i na vrh no`a monosodijum glutamata. Potopi kineske pe~urke u vodu bar 1/2 sata pre upotrebe.

Zagrej dve ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj celer i luk i me{aj 30 sekundi. Stavi iseckane pe~urke i 1/4 {oqe vode, poklopi tigaw i pusti da se jelo pirjani 30 sekundi. Dodaj dovoqno rastvorenog gustina da se sok zgusne. Izru~i sadr`inu tigawa u tawir. Isperi tigaw i stavi ga na vatru da se osu{i. Sipaj jednu ka{iku uqa i sa~ekaj da uqe po~ne da se pu{i. Dodaj malo soli. Stavi piletinu i me{aj 30 sekundi, zatim dodaj |umbir i me{aj 5 sekundi. Vrati kuvano povr}e u tigaw, me{aj jo{ 30 sekundi, pa slu`i.

Napomena: U ovom jelu piletina ne sme da se prekuva.

Nazad


Slatko kisela rebarca:

Potrebno je: 450 g sviwskih rebarca ise~enih na komadi}e duge 3 cm; 60 g celera; 120 g krastavaca; 60 g sir}eta; 3 ka{ike {e}era; 1/2 {oqe iseckanog paradajza; 1 {oqe iseckane zelene salate; 1 ce{aw zgwe~enog belog luka; 1 ka{i~ica za~ina za pe~ewe (u prahu); 1 jaje; 120 g gustina; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode; 1 {oqa vode; 1 ka{ika sosa od soje.

Stavi rebarca u ~iniju zajedno sa jednom ka{ikom sosa od soje, soqu, biberom, jajetom, jednom ka{ikom {e}era, jednom ka{ikom sir}eta, jednom ka{i~icom za~ina za pe~ewe (u prahu) i 120 g gustina. Me{aj sve dok se rebarca ne pokriju ovom me{avinom koja izgleda kao `itko testo za pohovawe.

Zagrej 120 g uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi rebarca i povremeno protresi tigaw da rebarca na dnu ne bi zagorela. Posle 10 minuta rebarca}e biti zlatno `ute boje. Izru~i suvi{no ulje iz tiganja. Dodaj sitno iseckan beli luk i me{aj 10 sekundi. Dodaj jednu {oqu vode, 60 g sir}eta, 2 ka{ike {e}era i dovoqno rastvora gustina da se sok zgusne. Pirjani na tihoj vatri 15 - 20 minuta.

Pre nego {to pripremi{ rebarca, iseci krastavce uzdu` na cetiri dela. Te delove iseckaj dijagonalno. Iseckaj paradajz, salatu i celer, dodaj 3 ka{ike sir}eta, 1,5 ka{iku {e}era i 1/4 ka{i~ice soli. Dobro prome{aj i pusti da stoji bar 20 minuta (povremeno prome{aj). Posle 20 minuta iscedi vodu iz povr}a i stavi ga na ~iniju za slu`ewe. Pre slu`ewa, rebarca rasporedi preko povr}a.

Napomena: Na isti na~in kao i slatko-kisela rebarca. pripremaju se slatko-kisela sviwetina, piletina. pile}e xigerice i sviwske noge. Sviwske noge se. za razllku od ostalih, pirjane bar 3 sata.

Nazad


Pr`eni gra{ak s jajima:

Potrebno je: 4 jajeta; 120 g iseckanog crnog luka; 60 g iseckanog celera; 240 g smrznutog gra{ka; 60 g iseckane sviwetine ili piletine; 60 g sitno iseckanog sve`eg paradajza; so; biber.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo posoli. Stavi sviwetinu ili piletinu i me{aj 1 minut. Dodaj prvo iseckan celer i luk i me{aj jo{ 30 sekundi. Zatim stavi gra{ak (odmrznut) i me{aj jo{ 1 minut. Posoli i pobiberi. Smawi plamen na minimum i dodaj jaja. Me{aj jaja s povr}em 15 - 20 sekundi. Izru~i sve u ~iniju za slu`ewe. Proces kuvanja se nastavqa i posle izru~ivawa na ~iniju. Pospi sitno iseckan paradajz preko povr}a.

Nazad


Pirjaweno pile sa zlatnim iglicama i crvenim urmama:

Potrebno je: 5 - 10 kineskih crvenih urmi (ili obi~nih urmi); 80 g suvih zlatnih iglica (ili obi~nih suvih pe~uraka); 5 kineskih pecuraka; 2 ~e{wa belog luka; 350 g pile}ih bataka, belog mesa ili karabataka; 60 g crnog luka; so; biber; 60 g celera; 1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira; 2 ka{i~ice sosa od soje; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode; 1/2 ka{i~ice {ecera; 3/4 {oqe vode.

Iseci piletinu na komadi}e veli~ine zalogaja, zajedno s kostima. Crvene urme, zlatne iglice i kineske pe~urke potopi u vodu 1/2 sata pre upotrebe. Iseci na sitne komadi}e kineske pecurke, zlatne iglice i crvene urme (iz urmi odstrani ko{tice).

Iseckano pile stavi u ~iniju i dobro ga izme{aj s iseckanim belim lukom, |umbirom, monosodijum glutamatom, soqu, biberom i {e}erom. Pusti ga da ostane u tom marinatu bar 15 minuta.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi piletinu i me{aj dok ne postane zlatno`ute boje (oko jedan minut). Dodaj celer, luk i povr}e koje je prethodno bilo potopqeno u vodu (oce|eno, naravno). Me{aj 1/2 minuta, dodaj 3/4 {oqe vode i pokrij poklopcem. Ostavi jelo da se pirjani 10 - 15 minuta. Re{etkastom ka{ikom izvadi povr{e i stavi ga na dno ~inije, a preko wega rasporedi komade piletine. Sok u tigawu zgusnuti dodatkom rastvorenog gustina i preliti jelo pre slu`ewa.

Nazad


Suva rebarca s belim lukom:

Potrebno je: 450 g sviwskih rebaraca; 2 ka{ike sitno iseckanog belog luka; 1 ka{ika sosa od soje; 1/2 ka{i~ice {e}era; 240 g zelene salate; 2 ka{ike gustina; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); so; biber.

Rebra iseci na komadi}e duge 3 cm. Preko wih stavi so, biber, sos od soje, {e}er, gustin i monosodijum glutamat. Dobro prome{aj i ostavi da stoji bar 15 minuta.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Dodaj rebarca i povremeno ih prome{aj (svakih 30 sekundi) dok ne postanu zlatnomrka. Smawi plamen i poklopi tiganj 2 - 3 minuta. Izru~i suvi{no uqe i pove}aj plamen. Me{aju}i, dodaj sitno iseckan beli luk. Me{aj jo{ 30 sekundi ili dok beli luk ne postane mrke boje i ne zalepi se za rebra. Izru~i rebarca na tawir za slu`ewe i ukrasi ih sitno iseckanom zelenom salatom.

Nazad


Rebarca sa sang si `engom:

Potrebno je: 450 g svinjskih rebaraca; 60 g celera; 60 g crnog luka; 2 ka{ike sang si `enga*; 1 ka{i~ica mladog belog luka; 1 ka{i~ica gustina; 1 ka{i~ica sosa od soje; 1/2 ka{i~ice {e}era; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 Polje vode; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent) ; 1 mali paradajz; 1/2 {oqe vode.

Iseci rebarca na komadi}e veli~ine zalogaja i pome{aj ih sa soqu, biberom, 1/2 ka{i~ice sosa od soje, 1/2 ka{i~ice {e}era i 1 ka{i~icom gustina, pa ostavi da stoje 10 minuta.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi rebarca i okre}i ih 1 - 2 minuta dok ne postanu zlatnomrke boje. Izbaci suvi{nu masno}u. Dodaj beli luk i me{aj 10 sekundi, zatim stavi celer i luk i me{aj jo{ 30 sekundi. Dodaj 1/2 ka{i~ice sosa od soje, 2 ka{ike sang si `enga* i na vrh no`a monosodijum glutamat, pa me{aj jo{ 10 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode, poklopi i pusti da se jelo pirjani 15 minuta. Zatim stavi onoliko rastvora gustina koliko je potrebno da se sok zgusne. Izru~i jelo na ~iniju za slu`ewe. Iseci paradajz {to sitnije mo`e{ i napravi od njega prsten oko rebarca.

*Napomena: Umesto sang si `enga mo`ete upotrebiti univerzalni sos od ostriga (kamenica).

Nazad


Kantonski jastog:

Potrebno je: 1 `ivi jastog; 120 g svinjskog bubre`waka; 2 ka{ike dou sia; 1 ka{i~ica sve`eg |umbira; 1 ka{i~ica belog luka (ve}i ~e{aw); 2 ka{i~ice sosa od soje; 1 ka{i~ica {e}era; 1 ka{ika gustina; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 60 g crnog luka; 2 jajeta; 1 {oqa vode; so; biber.

Ocisti jastoga kao u receptu za jastoga sa sosom od ostriga. Iseckaj sitno sviwetinu i pome{aj je sa malo soli i bibera, 1/2 ka{i~ice {e}era, jednom ka{i~icom sosa od soje, 1/2 ka{i~ice gustina, pa pusti da stoji 10 minuta.

Zagrej 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi sviwetinu i me{aj 10 sekundi, zatim jastoga i me{aj jo{ 10 sekundi. Dodaj luk, univerzalni sos (na~injen od zgwe~enog dou sia belog luka i |umbira pome{anih sa sosom od soje), 1/2 ka{i~ice {e}era, monosodijum glutamat, malo soli i bibera. Me{aj 10 sekundi, pa dodaj{oqu vode. Stavi poklopac i pirjani 10 minuta. Ostatak gustina rastvori u 1/3 {oqe vode i dodaj u jelo tek toliko da se zgusne. Skini tigaw s vatre i ume{aj 2 razmu}ena jajeta u gotovo jelo. Vrlo je va`no da se tigaw ukloni s vatre pre nego {to se dodaju jaja. Ako se jaja stave dok je tiganj jo{ na vatri, jelo ne}e biti ukusno.

Nazad


Jastog u sosu od ostriga:

Potrebno je: 1 veliki `ivi jastog; 120 g sviwetine; 60 g celera; 1 ka{i~ica iseckanog |umbira; 1 ka{i~ica iseckanog mladog belog luka; 1 ka{i~ica {e}era; 3 ka{ike sosa od ostriga; 1 ka{i~ica sosa od soje; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode; na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent); 1/2 {oqe vode; biber.

Iseci sviwetinu na sitne, tanke komadi}e (ovde boqe odgovara masnije par~e mesa). Odseci jastogu noge i kqe{ta. Telo raspolovi na 2 dela i ukloni stomak, creva itd. Iseci jastoga zajedno s oklopom na komadi}e veli~ine zalogaja.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tigawu dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Stavi prvo sviwetinu i me{aj 10 sekundi, a zatim jastoga i me{aj jo{ 30 sekundi. Dodaj |umbir i beli luk i me{aj 10 sekundi, zatim dodaj celer i me{aj jo{ 10 sekundi. Sipaj sos od soje, {e}er, monosodijum glutamat i malo bibera. Smawi plamen i dodaj 3 ka{ike sosa od ostriga. Dobro prome{aj i odmah ulij 1/2 {oqe vode. Pirjani 5 - 10 minuta. Dodaj rastvor gustina da se sok zgusne. Za ovo jelo nikad se ne koristi jastog iz konzerve.

Napomena: Umesto jastoga mogu se upotrebiti sve`i ra~i}i ili krabe.

Nazad


[koqke u sosu od ostriga:

Potrebno je: 1 konzerva {koqki ("Petrovo uvo" ili neke druge {koqke); 1/2 {oqe te~nosti u kojoj su {koqke stajale; 60 g sosa od ostriga; 1 ka{i~ica sosa od soje; 1 ka{i~ica belog luka (1 ve}i ~e{aw); 60 g crnog luka; 1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe te~nosti od {koqki.

Iseckaj i skuvaj crni luk, beli luk i {koqke kao u receptu za {koqke na kantonski na~in. Posle 10 sekundi smawi plamen i dodaj sos od ostriga, sos od soje i te~nost od {koqki. Rastvorom gustina (u tecnosti od {koqki) zgusni sok.

Nazad


[koqke na Kantonski na~in:

350 g {koqki iz konzerve ("Petrovo uvo" ili neke druge {koqke)

60 g crnog luka

60 g celera

4 kineske pe~urke

120 g bambusovih izdanaka

5 vodenih kestena

1 ka{i~ica mladog belog luka

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

1 ka{i~ica {e}era

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

1/2 {oqe vode

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

so

biber

Iseckaj {koqke na {to sitnije komadi}e. Iseckaj sitno sve ostale sastojke. Kineske pe~urke dr`i u vodi bar 1/2 sata pre upotrebe. Sve` vodeni kesten se mora oqu{titi i oprati pre nego {to se isecka.

Zagrej 2 ka{ike uqa u tiganju dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Dodaj iseckan luk, celer, bambusove izdanke, vodeni kesten i pecurke i me{aj 30 sekundi. Sipaj 1/2 {oqe vode; stavi poklopac na tigaw i pusti da se jelo pirjani 3 minuta. Izvadi povr}e iz tigawa. Ponovo zagrej tigaw da se osu{i, pa dodaj 1 ka{iku uqa. Kad uqe po~ne da se pu{i, stavi beli luk, |umbir i {koqke i me{aj 10 sekundi. Dodaj skuvano povr}e, sos od soje, {ecer i malo bibera. Odmah zgusni sok rastvorom gustina. Zapamti da se {koqke ne smeju prekuvati, jer postaju ko`aste ako su za jelo upotrebqene sve`e.

Nazad


]ufte od ra~i}a s paradajzom:

450 g sve`ih ili smrznutih ra~i}a

60 g celera

60 g crnog luka

1 ka{i~ica belog luka (1 ve}i ~e{aw)

4 ka{i~ice {e}era

60 g gustina

240 g paprika babura

5 kineskih pe~uraka

4 paradajza sredwe veli~ine

1 ka{i~ica bibera,

1 ka{i~ica soli

1 {oqa vode

2 ka{ike sosa od soje uqe

O~isti ra~i}e od qu{tura i zaseci ih du` le|a, pa ukloni utrobu. Iseckaj ra~i}e na sitne komade i dobro ih prome{aj sa 2 ka{ike gustina, 1 ka{i~icom bibera, 1 ka{i~icom soli, 1 ka{i~icom {e}era, 1 ka{ikom sosa od soje i ka{i~icom uqa. Prelij paradajz vrelom vodom, oqu{ti ga i iseckaj na {to sitnije komadi}e. Ostalo povr}e sitno iseckaj.

Stavi na vatru lonac vode da prokqu~a. Ka{i~icom vadi ra~i}e i oblikuj ih u male }ufte (po mogu}stvu okrugle). ]uftice stavqaj u vriju}u vodu i kuvaj ih dok ne isplivaju na povr{inu. izvadi }uftice re{etkastom ka{ikom i pore|aj ih na ~iniju.

Zagrej u tiganju 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj celer, paprike babure, pe~urke, crni luk, beli luk i malo bibera. Me{aj 1 minut, pa dodaj kuvane {ufte od ra~i}a. Me{aj 30 sekundi. Dodaj iseckan paradajz, 1 ka{iku sosa od soje, 1 ka{i~icu {e}era i 1/2 {oqe vode. Prome{aj. Stavi poklopac i pusti da se kuva 2 minuta. Sipaj rastvor gustina da se sok zgusne.

Nazad


Ra~i}i pr`eni s qu{turama:

450 g sve`ih ili smrznutih ra~i}a

1 kaPika sir}eta

1 ka{i~ica {e}era

60 g iseckanog celera

60 g iseckanog crnog luka

so

biber

1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira

1 ka{i~ica iseckanog belog luka

3 ka{ike sosa hoj sijen `enga*

1 ka{i~ica sosa od soje

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

1/2 {oqe vode

Napravi uzdu`ni zarez na le|ima svakog odmrznutog ra~i}a. Ukloni im creva, pokidaj noge, operi ih, osu{i i stavi na salvet od hartije koji }e upiti ostatak vode.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Stavi ra~i}e da se pr`e sa svake strane po 30 sekundi. Dodaj celer, crni luk, beli luk, |umbir, so i biber. Dok me{a{, dodaj hoj sijen `eng*, {ecer, sir}e, sos od soje i 1/2 {oqe vode. Poklopi tigaw i pusti da se jelo pirjani 1 - 2 minuta. Ako je potrebno, zgusni sok dodavawem rastvorenog gustina.

* Ovaj sos se mo`e zameniti za~inom dou si (vidi zamene za kineske zacine)

Nazad


Kineske knedle s govedinom

1/2 ka{i~ice {e}era

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

voda

so

biber

1.350 g bra{na

250 g govedine

60 g celera

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

2 ka{ike sosa od kamenica

Izru~i bra{no u ~iniju pa postepeno dolivaj vodu i me{aj dok ne postane kao hlebno testo. Pusti ga da stoji 1 sat. Sipaj vodu da pokrije testo, pa ga mesi. Izbaci vodu. Ponavqaj postupak 5 - 10 puta, sve dok voda ne postane relativno ~ista. Tako ce{ ukloniti ve}i deo skroba. Najzad, dobro iscedi testo da bi se odstranilo {to vi{e vode. Testo iseci na komadi}e velicine 3 sa 1,5 sa 1,5 cm i svaki komadi} uvaqaj u bra{no.

Zagrej u tigawu 2 kašike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj |umbir i govedinu koju si iseckao na komadi}e velicine 3 sa 1 cm. Me{aj 10 - 15 sekundi, pa izvadi meso iz tigawa. Dodaj celer i knedle i me{aj 1 - 2 minuta. Smawi plamen, pa sipaj sos od soje, sos od ostriga, {e}er, 1/2 {oqe vode, so i biber. Me{aj 5 minuta. Sok zgusni rastvorom gustina. Ponovo vrati govedinu, sve prome{aj i slu`i.

Nazad


Govedina s |umbirom:

450 g govedeg bubre`waka ili pe~enice

240 g iseckanog crnog luka

1 ka{i~ica iseckanog belog luka

1 ka{ika sve`eg |umbira

1 ka{i~ica gustina 1/2 {oqe vode

120 g indijskih oraha (kikirikija ili badema)

1 ka{ika soka od limuna

1 ka{i~ica {e}era

1 ka{ika sosa od soje

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

Iseci govedinu na komadi}e veli~ine 3 sa 2 sa1 cm. Sitno iseckaj |umbir i beli luk. Pome{aj gustin, sos od soje, monosodijum glutamat, {ecer i limun u 1/2 {oqe vode. Iseckaj indijske orahe {to sitnije mo`e{.

Zagrej u tiganju 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo ga posoli. Dodaj crni luk i me{aj 5 sekundi. Odgurni luk na jednu stranu tigawa, pa dodaj |umbir i beli luk i me{aj jo{ 5 sekundi. Stavi govedinu i brzo me{aj 25 - 30 sekundi. Zatim dodaj me{avinu koju si ranje pripremio i me{aj jo{ 5 sekundi ili dok se me{avina ne zgusne. Izru~i jelo na ~iniju za slu`enje i pospi ga iseckanim indijskim orasima.

Nazad


Govedina sa sosom od ostriga:

350 g govedine

120 g celera

1/2 ka{i~ice {e}era

2 ka{ike sosa od ostriga

1/2 {oqe pile}e supe ili supe od kockica

1 ka{i~ica gustina

so

biber

Iseckaj celer dijagonalno na sitne komadi}e. Iseckaj govedinu (u pravcu suprotnom od pravca u kome se pru`aju mi{i}na vlakna) na komadi}e velicine 3 sa 2 sa1 cm.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi celer i me{aj 15 sekundi. Dodaj govedinu i me{aj jo{ 15 sekundi. Smawi plamen. Sipaj sos na~iwen od 1/2 {oqe pile}e supe, 1/2 ka{i~ice {e}era, 2 ka{ike sosa od ostriga i 1 ka{i~ice gustina. Prome{aj i odmah izru~i na ~iniju za slu`ewe. Ovo jelo treba da bude skuvano za 1 minut, ko neko ne podnosi napola pr`eno meso, neka ga pirjani jo{ 1 minut pre slu`ewa.

Nazad


Riba sa sirom od soje:

1 riba te{ka 1.300-2.000 g

1/2 ka{i~ice belog luka

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

2 ka{ike sosa od ostriga

3 struka mladog luka

2 ka{i~ice gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

2 ka{ike sosa od soje

1/4 ka{i~ice bibera

2 kola~a sira od soje

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1 ka{i~ica {e}era

voda

O~isti ribu od krqu{ti, utrobe i, po `eqi, odseci joj glavu. Sitno iseckaj |umbir i beli luk. Pome{aj sos od soje, sos od ostriga, biber, {e}er i monosodijum glutamat u 1/2 {oqe vode. Iseci mladi luk zajedno s perima na komadi}e duge 5 cm. Svaki kola~ sira od soje iseci na 6 delova.

Na tihoj vatri zagrej u tiganju 2 ka{ike uqa. Stavi ribu i pr`i je po 2 minuta sa svake strane. Dodaj beli luk, dumbir i mladi luk i me{aj 5 - 10 sekundi. Sipaj me{avinu sosova i jo{ toliko vode da riba bude tek pokrivena te~no{}u. Stavi poklopac i pirjani jelo 10 - 15 minuta tj. dok riba ne postane meka. Pa`qivo izvadi ribu i polo`i je na tawir za slu`ewe. Dodaj sir od soje u tigaw i poja~aj plamen da bi deo te~nosti ispario (skini poklopac). Posle 2 - 3 minuta, sipaj rastvor gustina da se sok zgusne. Vreli sos izru~i preko ribe, a sir od soje stavi oko ribe kao ukras.

Nazad


Ribqe }ufte s bademom:

220 g sve`ih ili smrznutih ra~i}a

220 g ribljeg mesa (bakalar, {tuka ili neka druga riba)

120 g mladog luka

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

3 ka{ike uqa

120 g badema (skuvanih ili oqu{tenih)

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{ika gustina

1/2 ka{i~ice soli

1/4 ka{i~ice bibera

1/2 {oqe pile}e supe

O~isti ra~i}e od qu{tura i zaseci ih du` le|a da bi uklonio utrobu. Seckaj ra~i}e, ribqe meso, badem, mladi luk i |umbir zajedno, dok ne dobije{ masu koja izgleda kao meso za fa{irane {nicle. Masu stavi u ~iniju i dodaj so, biber, sos od soje, 1 ka{iku uqa i gustina, pa sve dobro prome{aj i napravi 8 - 10 pqosnatih cufti.

Na tihoj vatri zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa. Stavqaj }ufte, jednu po jednu, u tigaw i pr`i ih po 1 - 2 minuta sa svake strane (dok ne postanu zlatnomrke boje). Gotove }ufte vadi i stavqaj na ~iniju za slu`ewe.

U tiganj sipaj pile}u supu. Kad provri, ume{aj onoliko rastvora gustina koliko treba da supa dobije gustinu re|eg sosa. Ovim sosom prelij ribqe cufte.

Umesto sve`eg |umbira, ovde se mo`e upotrebiti i dumbir u prahu.

Nazad


Slatko - kisela riba:

1 riba od 1.300-2.200 g ({aran, bakalar ili neka druga riba)

120 g crnog luka

120 g celera

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

1 ka{i~ica belog luka

1 ka{ika hoj sijen `enga

60 g sir}eta

3 ka{ike {e}era

240 g krastavaca

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

1.5 {oqa vode

so

biber

4 ka{ike uqa

 

O~isti ribu od krqu{ti, izvadi utrobu i, po `eqi, odseci joj glavu. Utrqaj malo soli u ribqe meso. Iseckaj crni luk, celer i krastavce, a |umbir i beli luk isitni {to vi{e mo`e{.

Na tihoj vatri zagrej u tigaqu 2 ka{ike uqa. Stavi ribu u tigaw i pr`i je sa svake strane po 5 minuta. Tokom posledwih 5 minuta zagrej u drugom tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Dodaj beli luk i |umbir i me{aj 5 sekundi. Zatim dodaj luk, celer i krastavce i me{aj jo{ 5 sekundi. Sipaj 1.5 {oqu vode, {e}er, sir}e i hoj sijen `eng. Prome{aj. Zgusni me{avinu dodavawem rastvora gustina, tako da dobije gustinu re|eg sosa. Izru~i ovaj slatko-kiseli sos preko ribe u prvom tigawu i pusti da se sve zajedno tiho pirjani jo{ 5 minuta.

Nazad


Pile}e }ufte sa ananasom:

1 mlado pile od 900-1.300 g

1 konzerva (1/2 kg) sitno iseckanog ananasa zajedno sa sokom

2 jajeta

1 ka{i~ica sosa od soje

1/2 {oqe vode

80 g bra{na

160 g gustina

1 ka{ika pra{ka za pecivo

3 ka{ike se}era

2 ka{ike gustina rastvorenog u 1/4 {oqe vode

so

biber

Oslobodi meso od kostiju i iseci ga na komadice veli~ine zalogaja. Zatim piletinu pome{aj sa jednom ka{i~icom sosa od soje, soqu i biberom. Pripremi `itko testo za pohovawe od 2 jajeta, 80 g bra{na, 160 g gustina, 1/2 {oqe vode i jedne ka{ike pra{ka za pecivo. Svako par~e piletine zamo~i u `itku masu i spu{taj ga u sud pun vrelog uqa (pr`ewe u "dubokom uqu"), u kome treba da se pr`i 2 minuta. Kad komadi}i dobiju zlatno`utu boju, vadi ih iz uqa i stavqa na salvete od hartije koje }e upiti suvi{nu masno}u. U me|uvremenu, pripremi sos od ananasa na taj na~in {to ce{ u posudi da pome{a{ komadi}e ananasa, sok od ananasa i {e}er. Kad ta me{avina provri, ume{aj u wu rastvoren gustin da je zgusne. Pohovano pile pome{aj sa sosom neposredno pre slu`ewja.

Umesto ananasa mogu da se upotrebe li~i* ili breskve.

* li~i so~an i ukusan plod istoimenog drveta niskog rasta. Mrkocrvene boje, veli~ine oko 4 cm, ovo vo}e se naro~ito gaji u Kini. Indokini i sli~nim podnebqima.

Nazad


Pile}e }ufte s pe~urkama:

1 mlado pile od 900-1.300 g

120 g celera

120 g bambusovih izdanaka

8 vodenih kestena

5 kineskih pe~uraka (ili 240 g pe~uraka iz konzerve)

1 ka{i~ica iseckanog mladog belog luka

1 jaje

1/2 {oqe vode

1 ka{ika pra{ka za pecivo

80 g bra{na

160 g gustina

1 ka{ika sosa od soje

240 g pile}e supe

1 ka{ika gustina rastvorenog u 1/3 {oqe vode

 

Oslobodi meso od kostiju i iseci ga na par~i}e veli~ine zalogaja. Pome{aj ga sa soqu i biberom. Pripremi `itko testo za pohovawe od jednog jajeta, 1/2 {oqe vode, jedne ka{ike pra{ka za pecivo, 80 g bra{na i 160g gustina. Svaki komadi} piletine uma~i u testo i pr`i u vrelom "dubokom uqu" dok ne postane zlatnomrke boje. Vadi ih i stavqaj na salvete od hartije da se upije suvi{no uqe.

Potopi kineske pe~urke u vodu bar 20 minuta pre upotrebe. Iseckaj celer, bambusove izdanke, vodene kestene (prethodno oqu{tene i oprane) i pe~urke na sitne, tanke komadi}e.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi celer i beli luk i me{aj 10 sekundi. Dodaj bambusove izdanke, vodene kestene i pe~urke i me{aj jo{ 30 sekundi. Sipaj sos od soje i prome{aj. Odmah zatim dodaj pile}u supu. Stavi poklopac i pirjani jelo 3 minuta. Sipaj rastvor gustina da se sok zgusne. Dodaj pr`ene par~i}e piletine, prome{aj i slu`i.

Napomena: Umesto piletine, mo`ete upotrebiti sviwetinu, plov~je ill gus~je meso.

Nazad


Pile}e }ufte fu jang:

120 g iseckanog pile}eg belog mesa

4 jajeta

240 g klica od pasuqa (ili sitno iseckanog kupusa)

60 g celera

60 g mladog luka

1 ka{ika sosa od soje

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1 {oqa pile}e supe

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u 1/2 {oqe vode

so

biber

Iseckaj celer i mladi luk dijagonalno na sitne komadi}e. Zagrej 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo posoli. Stavi pile}e mesto i me{aj jedan minut. Dodaj celer, mladi luk i klice od pasuqa i me{aj 30 sekundi. Dodaj biber, sos od soje i monosodijum glutamat, prome{aj i izru~i sadr`inu tigawa u ~iniju u kojoj su umu}ena 4 jajeta. Povr}e i jaja dobro izme{aj. Od 3 - 4 ka{ike ove smese pravi pqosnate }ufte i pr`i ih na tihoj vatri. ]ufte treba pr`iti mawe od jednog minuta sa svake strane. Kad su }ufte ispr`ene pore|aj ih uzdu` na tawir za slu`ewe. Zatim u tigaw sipaj supu od pile}ih kostiju. Kad supa po~ne da vri, dodaj gustina rastvorenog u vodi da se supa zgusne. Ovim sosom prelij }ufte pre slu`ewa.

Napomena: Umesto piletine, mozete upotrebiti sviwsko meso. govedinu, ra~i}e, meso od jastoga ili pe~urke. Umesto klica pasuqa mo`ete upotrebiti sitno iseckan kupus ili zelenu salatu, ali zelena salata se ne pirjani, nego se dodaje neposredno u razmucena jaja.

Nazad


Pile}e }ufte u paradajz sosu:

1 mlado pile od 900-1.300 g

1 jaje

1/2 {oqe vode

1 ka{ika pra{ka za pecivo

80 g bra{na

160 g gustina

700 g krupnog paradajza

60 g crnog luka

60 g celera

1 ka{ika sosa od soje

1 ce{aw belog luka

1 ka{ika sir}eta (koli~ina sir}eta i {e}era zavisi od ukusa)

2 ka{ike {ecera

1 ka{i~ica gustina rastvorenog u vodi

so

biber

Oslobodi meso od kostiju i iseci ga na par~i}e veli~ine zalogaja. Pome{aj ga sa soqu i biberom. Pripremi `itko testo za pohovawe od 1 jajeta, 1/2 {oqe vode, 1 ka{ike pra{ka za pecivo, 80 g bra{na i 60g gustina. Svaki komadi} piletine uma~i u testo i pr`i u vrelom "dubokom uqu" (dok ne postanu zlatnomrke boje). Vadi ih i stavqaj na salvete od hartije da se ocedi suvi{no uqe.

Paradajz stavi u posudu i prelij ga vrijucom vodom. Dr`i ga pokrivenog 1 minut. Prospi vrelu vodu i prelij paradajz hladnom, a zatim ga oqu{ti. Svaki paradajz iseci na 6 kri{ki. Sitno iseckaj crni luk i celer. Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi crni luk, celer i beli luk i me{aj 30 sekundi. Dodaj paradajz, a zatim sos od soje. sir}e, {e}er, so i biber. Stavi poklopac i pusti da se jelo pirjani 2 minuta. Sipaj rastvor gustina da se sos zgusne. Pome{aj sa pohovanom piletinom i slu`i.

Nazad


]ufte od ra~i}a s pe~urkama:

120 g celera

120 g bambusovih izdanaka

5 vodenih kestena

5 kineskih pe~uraka

1 ka{i~ica iseckanog belog luka

1 ka{i~ica iseckanog sve`eg |umbira

1/2 {oqe vode

1 ka{ika pra{ka za pecivo

80 g bra{na

160 g gustina

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{ika uqa

1 {oqa pile}e supe

2 ka{ike gustina rastvorenog u 1/3 {oqe vode

so

biber

 

O~isti ra~i}e od qu{tura i zaseci ih du` le|da, pa ukloni creva i ostalo. Operi ih. Pome{aj ra~i}e s malo soli, biberom, sosom od soje i uqem. Napravi `itko testo za pohovawe od gustina, bra{na. pra{ka za pecivo i 1/2 {oqe vode. Svakog ra~i}a zamo~i u ovo testo i pr`i u "dubokom ulju"2 minuta. Ra~i}e vadi i stavqaj na hartiju da bi ocedio suvi{no uqe. Ovakvi ra~i}i se mogu slu`iti s kri{kama limuna kao pr`eni ra~i}i.

Oqu{ti i operi vodeni kesten. Potopi kineske pe~urke u vodu bar 20 minuta pre upotrebe. Svo povr}e iseckaj na sitne komadi}e. Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Uqe malo posoli. Stavi beli luk i |umbir i me{aj 5 sekundi. Dodaj celer i me{aj jo{ 10 sekundi. Dodaj bambusove izdanke, vodene kestene i pe~urke i sve dobro prome{aj. Sipaj pile}u supu i pusti da se jelo pirjani 3 minuta. Zatim sipaj rastvor gustina da se sok zgusne. Pr`ene ra~i}e 450 g sve`ih ili smrznutih ra~i}a dodaj neposredno pre slu`ewa.

Nazad