Make your own free website on Tripod.com
Pr`ena jela (u dubokom uqu)

Nazad

Pr`ewe u dubokom uqu Kinezi ne koriste ~esto zato {to ima mnogo drugih zanimqivijih na~ina pripremawa hrane, pa nerado tro{e ve~u koli~inu uqa koja je potrebna za ovaj na~in kuvawa. Tehnika pr`ewa u "dubokom uqu" sastoji se u tome {to uqe treba dobro zagrejati pre nego {to se po~ne s pr`ewem (na temperaturi od190 - 200°C / 375 - 400°F ). Isto toliko je va`no i da se ni{ta ne prepr`i (na primer ra~i}i koje treba pr`iti samo 5 minuta). Jedina opasnost da se jelo prepr`i je ako uqe nije dovoqno zagrejano. Pr`ewe ribe od 1.5 - 2 kg traje 20 minuta. Uobi~ajeno je da se u "dubokom uqu" ispr`e svi sastojci, a da se pre slu`ewa dodaju za~ini.

Primer za ovu tehniku je bakalar ili neka druga riba koja se priprema ucelo. Krqu{t ribe se uklawa na taj na~in {to joj se rep ve`e kanapom, riba uhvati za rep, a zatim prelije vriju}om vodom. Tako se skuva i ribqa ko`a. Krqu{t se tada skine salvetom od hartije. Onda se na~ini zarez na trbuhu i ukloni utroba. Riba se opere. Glava se ne se~e zato {to predstavqa wen najukusniji deo. Cela riba se obri{e salvetom od hartije i pospe soqu i bra{nom. Kad uqe u posudi za pr`ewe dostigne temperaturu od 190 - 200°C / 375 - 400°F , riba se spusti u uqe. Posle 15 - 20 minuta riba dobija zlatnomrku boju. Dok se pr`i priprema se za wu odgovaraju}i sos, to jest, sos od paradajza ili slatko-kiseli sos. Na}i }ete ih u receptima za pr`ewe.

 

 Aristokratski ~op suji

Bakalar sa klicama pasuqa

Von Ton kiflice

Von Ton testo

Govedina s |umbirom

Govedina s paradajzom

Govedina sa providnim rezancima

Govedina sa sosom od ostriga

Gove|i ~op suji

Dou si sa taroom

Iseckano pile sa gra{kom {e}ercem (u mahuni)

Jastog sa providnim rezancima

Jastog u sosu od ostriga

Jelo od povr}a

Kantonski jastog

Kineske knedle s govedinom

Kineske slane pala~inke

Pile na Kantonski na~in

Pile}e kockice s bademom

Piletina s karijem

Pile}e }ufte sa ananasom

Pile sa bademom

Pile}e }ufte fu jang

Pile}e }ufte s pe~urkama

Pile}e }ufte u paradajz sosu

Pile}i ~op suji

Pirijaweno pile sa zlatnim iglicama i crvenim urmama

Pr`eni gra{ak s jajima

Pr`ene Kineske knedle sa sosom

Ra~i}i

Ra~i}i przeni s qu{turama

Ra~i}i sa kineskim rotkvicama

Ra~i}i sa providnim rezancima

Rebarca sa sang si `engom

Riba sa sirom od soje

Riba sa slatko-kiselim paradajz sosom

Ribqe }uftes bademom

Satinirana piletina sa pe~urkama

Sviwski ~op suji

Sviwetina sa providnim rezancima

Sir od soje u sosu od ostriga

Slatko - kisela rebarca

Slatko - kisela riba

Suva rebarca s belim lukom

Sos od paradajza

Suva rebarca

]ufte od ra~i}a s paradajzom

]ufte od ra~i}a s pe~urkama

^op suji od pe~urki

^op suji od ra~i}a

[koqke u sosu od ostriga

[koqke na Kantonski na~in