Make your own free website on Tripod.com
Supe i kombinovano kuvawe

Nazad

Kineska pe~ena jela se prave od sviwetine, rebaraca, piletine, plov~jeg ili gu{~ijeg mesa. Glavni za~ini za njih su sos od soje, {e}er i za~ini za pe~ewe mesa. Za~ini za pe~ewe mesa ili (heng nju fan) na kineskom, sastoje se od 5 razli~itih zacina:

1. (llllclum anisatum) ponekad mo`e da ima i preko 2 cm u pre~niku

2. Karanfili} (jambosa caryophyllus)

3. Anisov biber (Xanthaxlum piperitum) predstavqa jedan od popularnih za~ina za jela od morskih riba

4. Cimet (Ci'nnamomum cassia)

5. Divqa miro|ija (Foeniculum vulgare)

Postoje dva na~ina za postizawe punog dejstva za~ina u kineskom na~inu kuvawa:

Neposredni metod: ovde se meso, iseckano na par~i}e `eqene veli~ine, jednostavno marinira me{avinom za~ina za pe~ewe mesa, sosom od soje, {e}erom, soqu, biberom, a ponekad i uz dodatak malo {erija ili viskija. To mariniranje traje bar 15 minuta pre pripremawa jela. Ako se jelo pe~e u pe}nici sa samo jednim sna`nim izvorom toplote (odozgo), onda se meso ostavi da postane mrko s jedne strane, pa se okrene da bi se ispeklo i s druge. ako su u pitawu rebarca ili sitno iseckani komadi mesa, za ovaj proces nije potrebno vi{e od 30 minuta pe~ewa. Za plovku ili pile od 1.5 - 2 kg, proces pe~ewa ne bi trebalo da traje du`e od 2 sata.

Posredni metod: upotrebqava se samo za `ivinu kad se pe~e u celom komadu, zato {to tada postoji unutra{wa povr{ina koja se nama`e pomenutom me{avinom za~ina (3/4 ukupne koli~ine me{avine), a onda se otvori za{iju kanapom ili zatvore metalnim kop~ama namewenim za tu svrhu. Preostala 1/4 me{avine za~ina slu`i za prelivawe spoqa. 1 za `ivinu je dobro da bude namazana za~inima bar 15 minuta pre pe~enja. Prednost ovog metoda je u tome {to tokom pe~ewa za~ini koji se nalaze u unutra{wosti mesa nemaju gde da iscure, te se u njega upijaju, a spoqa{woj strani mesa {e}cer daje pomalo slatkast ukus.

Zlatni ra`wi}i

Pe~ena sviwska rebarca

Pe~eno sviwsko meso

Pe~ena plovka

Plov~ija belina sa ananasom