Kompoti i zimnica

Priprema, ~uvawe, su{ewe i konzervisawe plodova nastali su iz prakti~nih razloga, a su{tina je da se sa~uvaju sezonske namirnice za zimsko i prole}no vreme. Danas, kada su okolnosti bitno promewene, jer sve`ih namirnica ima preko cele godine, podse}awe na ove stare na~ine ~uvawa hrane ne}e biti naodmet. 

vinsko sir}e (kvasina)

gro{|e za zimnicu

zeleni pasuq za zimnicu

jagode u rakiji

kiseqewe krastavaca

kiseli krastavci u vodi

kompot od suvih {qiva

kompot od duwa

kompot od jabuka

kompot od kru{aka

kompot od bresaka

liker od crne ribizle

malinov liker

maline sa vinom

me{ani pekmez

paradajz za zimnicu

pasta od paradajza za za~iwavawe

pekmez od jagoda

pekmez od {ipaka (najboqi)

pe~ene masline

rakija sa tre{wama

receq

sok od borovice

sok od smrekovih mladica

sok od zove

sok od ribizla

slatko od duwa

slatko od tre{awa

starinski pekmez od vinogradskih breskvi

slatko od mladih zelenih oraha

slatko od zelenih {qiva

stari narodni za~in

starinski pekmez od {qiva

starinsko vino od kupina

stari pekmez od kajsija

sulc (`ele) od duwa

su{ewe divqih kru{aka

su{ewe borovica

tur{ija na stari na~in

{qive sa rumom

{qive u sir}etu (salata)

xem od marela

 

nazad