Make your own free website on Tripod.com

Pile sa zlatnim iglicama i crvenim urmama:

1/2 mladog pileta od 900 - 1.400 g

5 vodenih kestena

5 kineskih pe~uraka

60 g pe~uraka "u{i oblaka"

60 g zlatnih iglica

5 crvenih urmi

2 struka mladog luka

1 ka{i~ica gustina

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{i~ica uqa

so

biber

Iseckaj pile na komadi}e veli~ine zalogaja. Potopi pe~urke u vodu bar 20 minuta pre upotrebe. Isto tako, potopi u vodu "u{i oblaka" i zlatne iglice. Sitno iseckaj pe~urke, a "u{i oblaka" prepolovi. Iseckaj crvene urme i izvadi im ko{tice. Sitno iseckaj mladi luk. Pile stavi u ~iniju i pome{aj ga sa sosom od soje, soqu, biberom, uqem i gustinom, pa ostavi da stoji 5 - 10 minuta. Zatim dodaj u ~iniju ostalo povr}e i dobro sve izme{aj. Ovu me{avinu rasprostri u {to tawem sloju po posudi u kojoj mo`e{ da kuva{ jelo u pari. Zagrej dobro lonac za kuvawe u pari, tako da pare bude u izobiqu. Stavi posudu s jelom u lonac i kuvaj najvi{e 15 minuta.

Nazad


Pile s pa~urkama:

450 g pile}eg belog mesa ili bataka

5 vodenih kestena

5 kineskih pe~uraka

1 ka{ika sosa od soje

1 ka{i~ica uqa

1/2 ka{i~ice gustina

so

biber

Piletinu oslobodi od kostiju i iseckaj na malu par~ad. Pe~urke potopi u vodu bar 20 minuta pre upotrebe, pa ih sitno iseckaj. Oqu{ti i operi vodene kestene, pa ih iseci na re`weve. Sve sastojke izme{aj u ~iniji. Rasprostri ovu me{avinu na tawir u {to tawem sloju. Zagrej lonac za kuvawe u pari da se stvori obilna para. Stavi tawir u lonac i ostavi ga da u pari stoji najvi{e 4 minuta. Pre slu`ewa pospi jelo iseckanim mladim lukom.

Napomena: Umesto piletine. mo`e se upotrebiti plov~ije meso; umesto vodenih kestena i pe~uraka, mozete da koristite univerzalni sos, sos od pecuraka i slatko-kisele krastavce (iz tur{ije).

Nazad


Kineska kobasica u pari:

Sli~no na{oj slanini i suvom mesu, kineske kobasice, usoqena riba i plov~ije ili sviwsko meso marinirano u sosu od soje mogu se na}i u svim prodavnicama kineskih namirnica. To meso je prijatnog ukusa i mirisa i kuva se na taj na~in {to se opran komad stavi povrh pirinxa i kuva u pari 5 - 10 minuta, a pre slu`ewa se ise~e na tanke re`weve.

Kuvawe na pirinxu kad pirinac* provri i upije dobar deo vode, stavite meso na pirinax. Posle 15 - 20 minuta meso se vadi i se~e na male par~i}e. Kod usoqene ribe koristi se za svaki obrok komad koji nije ve}i od 3 sa 8 cm. Na mesto na kome se kuvala riba sipajte ka{iku uqa**, pa pirinax dobro prome{ajte. Na taj na~in pirinax gubi ukus ribe.

Pre slu`ewa prelijte i kuvanu usoqenu ribu ka{i~icom uqa. (ukus ovako pripremqene usoqene ribe je izvanredan, sli~an ukusu jakih sireva).

* o kuvawu pirinxa vidi deo o kuvawu pirinxa.

** Najboqe je da zagrejete u malom sudu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. a onda ga sklonite s vatre i ohladite pre upotrebe.

Nazad


Bakalar sa sosom od ra~i}a:

1 bakalar od 1.00 - 1.500 g (ili neka druga riba)

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

1 ka{i~ica belog luka

2 ka{ike sosa od ra~i}a

1 ka{ika uqa

1 ka{ika sosa od soje

O~isti ribu od krqu{ti, izvadi joj utrobu i odseci glavu. Zatim je iseci na komade duge 5 cm i utrqaj sos od soje u ribqe meso. Iseckaj |umbir i beli luk {to sitnije mo`e{ i pome{aj ih u {oqi sa sosom od ra~i}a. Sos od ra~i}a je vrlo slan i prevreo te ima ukus sira. Nama`i ribu ovom me{avinom i stavi je na tawir. Kad se posuda za kuvawe u pari ispuni parom, stavi tawir s ribom i kuvaj 15 minuta. Kuvanu ribu prelij 1 ka{ikom uqa i slu`i.

Prilikom slu`ewa jela mo`ete uz wega ponuditi i poseban sos od soje, ako riba nije dovoqno slana. Napravite sos od 2 ka{i~ice sosa od soje, 2 ka{i~ice uqa* i 1 ka{i~ice sitno iseckanog |umbira.

* Najboqe je uqe zagrejati dok ne po~ne da se pu{i, a onda ga ohladite pre upotrebe. To je uobi~ajeno pripremawe uqa za svu morsku ribu.

Nazad


Puwene Kineske pe~urke u pari:

220 g smrznutih ra~i}a

5 crvenih urmi

120 g ne sasvim mr{ave sviwetine

10 -15 velikih kineskih pe~uraka

3 suve kineske ostrige

1 ka{ika sang si `enga

3 ka{i~ice sosa od soje

4 ka{i~ice uqa

1 ka{i~ica gustina

1 ka{i~ica sve`eg |umbira

so

biber

O~isti ra~i}e od qu{ture. Zaseci ih du` le|a i ukloni utrobu. Operi ih. Potopi kamenice u vodu i dr`i ih 1 - 2 ~asa, pa ukloni sadr`aj iz stomaka. Dobro ih operi. Potopi u vodu pe~urke i ostavi da stoje bar 20 minuta. Sitno iseckaj ra~i}e, sviwetinu i kamenice. Tu masu stavi u ~iniju zajedno s 1 ka{i~icom uqa, 1 ka{i~icom sosa od soje, malo soli i bibera, sang si `engom i 1 ka{i~icom gustina. Sve dobro prome{aj. Iseci na tanke re`weve crvene urme i stavi ih na stranu, jer one slu`e samo za ukra{avawe. Pe~urkama otkini dr{ke i napuni ih sa 1 - 2 ka{i~ice nadeva od mesa. Rukom daj mesu oblik polulopte. Na svaku pe~urku stavi po 1 - 2 re`wa crvenih urmi, tako da se vidi crvena boja. Pore|aj pe~urke na tanjir. Zagrej posudu za kuvawe u pari, tako da bude dosta pare. Stavi tawir s pe~urkama da se kuva 20 minuta.

Zagrej u tigawu jednu ka{iku uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Ohladi ga i dodaj 2 ka{i~ice sosa od soje i jednu ka{i~icu sitno iseckanog |umbira, pa dobro prome{aj. Pre slu`ewa pospi pe~urke ovom me{avinom.

Nazad


Puwene Kineske poga~ice:

Nadev:

240 g pile}eg belog mesa

5 kineskih pe~uraka

60 g crnog luka

1 ka{i~ica belog luka

240 g sviwskog mesa

1 kineska kobasica

120 g kineske sviwetine u tur{iji

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

sike sosa od soje

3 kapi susamovog uqa

so

biber

 

Testo:

Jedan paketic suvog kvasca rastvori u 1/2 {oqe tople vode s malo {e}era. Posle 10 minuta dodaj 1,5 {oqu mleka. Stavi 1 kg bra{na u ~iniju i dodaj 1/2 ka{i~ice soli. Izme{aj bra{no s rastvorenim kvascem. Me{aj sve dok ne dobije{ glatko testo. Testo stavi u uqem podmazanu ~iniju da nadode. Na vrh testa stavi malo uqa i ~iniju pokrij pe{kirom. Posle 2 sata stajawa na toplom mestu, testo treba da udvostru~i svoju veli~inu. Izmesi testo rukama, koriste}i pri tom malo uqa. Ovaj proces ponovi bar 3 puta.

U me|uvremenu, potopi pe~urke u vodu i ostavi ih tako 20 minuta. Sve ostale sastojke iseci {to sitnije mo`e{. Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Dodaj beli luk, sviwetinu, piletinu, kinesku sviwetinu u tur{iji, kinesku kobasicu, luk i pe~urke i me{aj 1 - 2 minuta. Skloni tigaw s vatre i dodaj susamovo uqe, monosodijum glutamat, sos od soje i malo soli i bibera. Testo iseci na komade veli~ine mawe zemi~ke, rastawi ih prstima da postanu kao poga~ice i stavqaj po 2 ka{i~ice nadeva na svaku poga~icu. Privla~e}i krajeve poga~ice ka sredini i prave}i mali ~vor, zatvori nadev da ne iscuri. Stavqaj poga~ice na komade vo{tane hartije veli~ine 10 sa 20 cm tako da strana sa ~vorom bude dole. Ostavi ih da stoje na toplom mestu 1/2 sata. U me|uvremenu, zagrej posudu za kuvawe u pari. Stavi {to vi{e mo`e{ poga~ica (razmaknutih me|usobno bar 2,5 cm) na tawir koji ulazi u sud za kuvawe u pari. Poga~ice kuvaj u pari 20 - 30 minuta. Slu`i poga~ice tople ili hladne.

Napomena: Umesto ovog nadeva. mo`ete upotrebiti za sua/cu poga~icu po jedno `umance slanog jajeta, ili pe~enu sviwetinu ili pe~enu piletinu.

Nazad


Kajgana u pari:

1/2 l vriju}e vode

3 jajeta

2 struka mladog luka

1 ka{i~ica uqa

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1 ka{i~ica sosa od soje

so

biber

Ohladi provrelu vodu dok ne postane mlaka. Umuti jaja u ~iniji. Dodaj vodu u jaja, zatim monosodijum glutamat, so, biber, uqe i iseckaj mladi luk. Izru~i ovu me{avinu u duboku ~iniju. Zagrej posudu za kuvawe u pari da dobije{ obilnu kolicinu pare. Stavi duboku ~iniju u posudu za kuvanje u pari i kuvaj 10 minuta. Pre slu`ewa pospi jelo 1 ka{i~icom sosa od soje.

Napomena: u ovo jelo se mogu dodati sitno iseckano suvo meso, slana jaja, sve`a sviwetina ili ra~i}i.

Nazad


]ufte od mesa u pari:

220 g mlevenog sviqskog mesa

5 vodenih kestena

2 kineske pe~urke

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

1 komadi} kore od mandarine

3 ka{ike slane ribe ili iseckanog suvog sviwskog mesa

1 ka{ika sosa od soje

2 ka{i~ice uqa

1 ka{i~ica gustina

2 struka mladog luka

na vrh no`a bibera

Potopi pe~urke u vodu i ostavi da stoje bar 20 minuta. Oqu{ti i operi vodene kestene. Operi slanu ribu da bi uklonio suvi{nu so. Sitno iseckaj sve sastojke i pome{aj ih sa sosom od soje, uqem i gustinom. Ovu me{avinu izru~i na ~iniju za slu`ewe, i to tako da pokrije{ {to ve}u povr{inu slojem debqine 1,5 cm, ili od ove smese napravi }ufte ne{to ve}e od loptica za ping-pong. Zagrej posudu za kuvawe u pari tako da dobije{ obilnu koli~inu pare. Stavi ~iniju u posudu za kuvawe u pari i kuvaj 10 - 25 minuta.

Nazad


Usoqena jaja sa sviwetinom:

120 g sviwetine

3 usoqena jajeta

1 struk mladog luka

1 ka{i~ica uqa

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

biber

 

Sitno iseckaj sviwetinu i stavi je u ~iniju. O~isti i operi jaja od pepela. Prstima istisni tvrdo `umance na male komade. Dodaj uqe, monosodijum glutamat i iseckaj mladi luk. Sve dobro izme{aj. Smesu stavi na tawir za slu`ewe. Zagrej posudu za kuvawe u pari tako da dobije{ obiqe pare. Stavi tawir u posudu za kuvawe u pari i kuvaj 10 - 15 minuta. Pre slu`ewa pospi jelo ka{i~icom sosa od soje.

Nazad


Diwe u pari:

1 diwa (zelenkastog mesa, bez mirisa, koja mo`e dugo da stoji), velicine 20 sa 30 cm

8 kineskih pe~uraka

120 g masnije sviwetine

240 g pile}eg belog mesa

120 g. slanine ili masne {unke

1 ka{i~ica sve`eg |jumbira

2 komadi}a kore od mandarine

1 ka{i~ica uqa

2 ka{i~ice sosa od soje

1 ka{i~ica {e}era

na vrh no`a monosodijum glutamata

1/2 litra pile}e supe

so

biber

Diwu spoqa o~istiti ~etkom. Odse}i vrh diwe (kasnije se koristi kao poklopac) i o~isti unutra{njost od semena i pulpe. Ve`i je debelim kanapom povezanim u vidu korpe pomo}u koga diwa mo`e da se zamo~i u vodu i izvadi iz we. Potopi u vodu kineske pe~urke i ostavi da stoje bar 20 minuta. Sitno iseckaj piletinu, sviwetinu, slaninu ili {unku. Iseci pe~urke na tanke re`weve i sitno iseckaj beli luk, |umbir i koru od mandarine. Stavi sve ove sastojke u ~iniju i dodaj {e}er, sos od soje, uqe, monosodijum glutamat, so i biber.

Dobro prome{aj. Ovom me{avinom napuni diwu. Dodaj pile}u supu. Ovo bi trebalo da napuni 3/4 unutra{wosti diwe. Ukoliko nije dovoqno puna, dodaj jo{ malo pile}e supe. Pokrij diwu odse~enim vrhom. Stavi diwu u lonac, a ovaj u drugi, ve}i.koji treba napuniti vodom do polovine. Pokrij spoqni lonac poklopcem i kuvaj u pari 2 - 3 sata ili dok diwa ne postane providna. ^vrste delove slu`i tople, a te~nost kao supu.

Napomena: Ako je diwa zrela i nema nikakve pukotine. nema potrebe da se koristi spoljni lonac, ve} se mo`e staviti direktno u vodu.

Nazad


Rebarca s belim lukom u pari:

220 g rebaraca

2 ka{i~ice belog luka

1 ka{i~ica sosa od soje

1/2 ka{i~ice sve`eg |umbira

1/2 ka{i~ice gustina

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

malo bibera

Iseci rebarca na komadi}e du`ine 3 cm i stavi ih u ~iniju zajedno sa sitno iseckanim belim lukom, sitno iseckanim |umbirom, sosom od soje, monosodijum glutamatom, gustinom i biberom. Dobro prome{aj i ostavi da stoje 10 minuta. Zatim stavi rebarca na ~iniju za slu`enje. Zagrej posudu za kuvanje u pari tako da dobije{ obiqe pare. Stavi ~iniju s rebarcima u posudu za kuvawe u pari i kuvaj 15 minuta. Pre slu`ewa pospi jelo iseckanim mladim lukom.

Nazad


Ma~ije {ape (har gou):

Vrsta testa u obliku {koqki puwenih ~op sujiem. Testo je na~iweno od pirinxanog bra{na.

Nadev:

6 kineskih pe~uraka

120 g celera

60 g crnog luka

2 ka{i~ice mladog luka

240 g sve`ih ra~i}a

240 g sviwetine

2 kapi uqa od susamovog semena

na vrh no`a monosodijum glutamata (Ac'cent)

2 ka{ike sosa od soje

2 ka{ike uqa

so

biber

 

Potopi pe~urke u vodu i pusti da stoje bar 20 minuta. Iseckaj {to sitnije mo`e{, ali posebno, pe~urke, crni luk, mladi luk, celer, ra~i}e i sviwetinu.

Zagrej u tigawu 2 ka{ike uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Malo posoli. Stavi luk, celer, sviwetinu i ra~i}e i me{aj 30 sekundi. Dodaj pe~urke i me{aj jo{30 sekundi. Ugasi plamen. Sipaj sos od soje, monosodijum glutamat, susamovo uqe, biber i mladi luk. Dobro prome{aj i izru~i sadr`aj tigawa u ~iniju.

Testo za ma~ije {ape:

Stavi 750 g pirinxanog bra{na (ili Har Gou bra{na) u ve}u ~iniju i postepeno sipaj, stalno me{aju}i, vriju}u vodu dok testo ne postane gusto i te{ko kao za pitu. Poklopi ~iniju tawirom i ostavi je tako 10 minuta da se testo od toplote skuva. Zatim ga gwe~i rukama dok ne postane glatko. Podeli testo na knedle veli~ine loptice za golf. Svaku lopticu razvuci oklagijom, uqem dobro podmazanom, tako da testo bude vrio tanko (1/2 cm) i okruglo. Polovinu kruga presavi na "faltice" tako da dobije{ kesast oblik. "Faltice" se prave tako {to se jedan deo testa presavije preko drugog. U svaku tako dobijenu kesu stavi po punu ka{iku nadeva. Presavi glatku stranu testa preko one s falticama i ~vrsto pritisni ivice da nadev ne mo`e da iscuri. Stavqaj ma~ije {ape na ~iniju koja ulazi u posudu za kuvawe u pari. Kuvaj u pari 15 minuta, pa izvadi ma~ije {ape na ~iniju za slu`ewe. Ponavqaj isti proces dok sve ma~ije {ape ne budu kuvane. Slu`i ih tople ili hladne.

Ako se testo raspada dok se prave "faltice" ili dok se razvla~i oklagijom, to je zbog toga {to se ili nije dovoqno dugo kuvalo, ili vriju}a voda koja se sipa na pirinxano brasno nije sipana dovoqno brzo. Mo`da je i ~inija bila suvi{e hladna. (u tom slu~aju stavi testo na paru da se kuva 5 minuta, a onda ga ponovo razvuci oklagijom ili ponovo pravi "faltice").

Nazad