Make your own free website on Tripod.com
Jela kuvana u pari

Nazad

Ova jela se veoma lako pripremaju pod uslovom da imate odgovaraju}u posudu za kuvawe u pari*. Na ovaj na~in se obi~no kuvaju jela od mesa, kao {to su rebarca s belim lukom, piletina s pe~urkama ili Riba u sosu od ra~i}a.

Jela kuvana u pari se obi~no dele na dve vrste:

1. Jedna vrsta su }ufte od mesa za koje se koristi veoma sitno iseckana sviwetina, govedina ili riba, zajedno sa za~inima po kojima takvo jelo dobija ime.

Primer za tu vrstu jela je sviwetina s usoqenom ribom koja predstavqa jak, preovladuju}i za~in. Umesto da se takva }ufta ispr`i, Kinezi joj dodaju malo soli, bibera, sos od soje i neko odgovaraju}e povr}e. Ta me{avina se onda rasprostre na tawir i kuva u pari 10 - 15 minuta. Pare mora da bude dovoqno, ina~e se zbog kondenzacije meso suvi{e natopi vodom.

2. Druga vrsta jela kuvanog u pari obuhvata meso kao {to je piletina ili rebarca ise~ena na sitne komade, govedina tanko ise~ena i riba ise~ena na komadi}e. Za ovu vrstu jela meso se marinira u sosu od soje uz dodatak nekog jakog za~ina 10 - 15 minuta pre kuvaqa u pari. Zatim se jelo kuva u pari 15 - 20 minuta. Meso ove vrste jela je se~eno na krupnije komade, te se mora du`e kuvati. Vreme kuvawa u pari je isto toliko va`no kao i kod pr`ewa povr}a. Ako se govedina, riba ili pile prekuvaju, jelo je upropa{}eno, dok za sviwjsko meso to nije va`no. Ja ne mogu ta~no da odredim du`inu vremena potrebnog za kuvawe ovih vrsta mesa. To }e "do}i sa iskustvom". U pore|enju sa kineskim jelima, Evropqani obi~no prekuvaju meso, pa mo`da zato wihova "kineska jela" imaju ne{to druga~iji ukus od istih jela u kineskim restoranima.

Primer za drugu vrstu jela kuvanih u pari je pile s pe~urkama. Za to jelo je potrebno 250 - 350 g pile}eg belog mesa ili bataka ise~enih na komadi}e veli~ine zalogaja, i 35 suvih kineskih pe~uraka, potopqenih u hladnu vodu 15 - 20 minuta pre upotrebe i ise~enih na sitne komadi}e. Uz to, ako imate. mo`ete dodati i 3 - 5 sve`ih vodenih kestena, oqu{tenih, opranih i iseckanih. Svi ti sastojci se stave u ~iniju zajedno s 1 ka{ikom iseckanog crnog luka, 1 ka{ikom iseckanog celera, 1 ka{ikom sosa od soje, 1/2 ka{i~ice gustina, malo soli i bibera. Sve se dobro izme{a, a onda se ostavi da stoji 15 minuta pre kuvaqa u pari.

Piletina, riba i govedina se retko kuvaju u pari du`e od 15 minuta.

 

* Za jela kuvana u pari Kinezi upotrebqavaju niz posuda na~iwenih od pletenog finog pru}a, koje ulaze jedna u drugu i sve zajedno se stavqaju u lonac s parom. Pri tome se sastojci koji se du`e kuvaju stavqaju na dno (meso), a pri vrhu oni koji br`e omeknu (odre|ena povr}a). Kako kod nas nema takvih posuda, jela kuvana u pari se mogu pripremati u parnom loncu koji uvek ima bar jednu slifnu re{etkastu posudu, ili se mo`e koristiti pogodna veli~ina sita za prosejavawe bra{na.

 

 

Bakalar sa sosom od ra~i}a

Diwe u pari

Kajgana u pari

Kineske kobasice u pari

Ma~ije {ape (Har Gou)

Pile sa zlatnim iglicama i crvenim urmama

Pile s pe~urkama

Puwene Kineske pe~urke u pari

Puwene Kineske poga~ice

Rebarca s belim lukom u pari

]ufte od mesa u pari

Usoqena jaja sa sviwetinom