Make your own free website on Tripod.com
Supe i kombinovano kuvawe

Nazad

Upotrebio sam izraz "kombinovano kuvawe" da bih lak{e objasnio ve{tinu kineskog na~ina pripremawa hrane, po{to se kineski naziv za takvu vrstu kuvawa ne mo`e prevesti u potpunosti. Dug proces kuvawa se obi~no primewuje na supe ~iji su sastojci ili prethodno ispr`eni ili upotrebqeni onakvi kakvi su, a zatim stavqeni u lonac s dovoqno vode. Supa treba prvo da provri, a onda da "struji" na tihoj vatri od pola ~asa do nekoliko ~asova. Ovako pripremqena supa predstavqa posebno jelo. Primer za to je supa od kineskog sira sa orasima, crvenim urmama, pe~urkama i zlatnim iglicama koja se kuva jedan sat. Sve kineske supe su vrlo ukusne i hranqive i smatraju se sastavnim delom obeda. Postoji prili~an broj supa koje se mogu pripremiti za manje od 1/2 ~asa. S druge strane, postoje supe za ~ije je pripremawe potrebno nekoliko ~asova, pa ~ak i dana.

Jedan od na~ina poja~avawa ukusa kineske supe je ovaj: zagreje se jedna ka{ika uqa dok uqe ne po~ne da se pu{i. Zatim se doda malo iseckanog belog luka i |umbira i me{a 30 sekundi. Tek onda se dodaju supa od kuvanih kostiju i ostali sastojci potrebni za odre|enu supu.

 

Kuvawe pirinxa

Kanntonski ^ou Mejn

Kantonska supa s jajima

Pile}a supa s rezancima

Pile}a ~orba

Pirinax ka{a od plov~ijih krila

Pirinax ka{a s govedinom

Pirinax s govedinom i karijem

Plovka na soski na~in

Pr`eni pirinax s govedinom

Pr`eni pirinax s piletinom

Satinirano pile sa za~inima

Satinirano pe~eno pile

Satinirana riba

Supa od zelene salate i ribe

Supa od ajkulinih peraja

Supa od pile}e sitne`i

Supa od diwa

Supa od sve`eg lotosa

Supa od sve`eg sira od soje

Supa od sira od soje s pe~urkama

Supa od pti~ijih gnezda

Supa s jajima

Supa od krstovnika (blitve)

 

Nazad