Make your own free website on Tripod.com
Sosovi i umaci

Sa dobrim sosom i r|ava riba postaje ukusna za jelo. Od davnina se u svim kuhinjama sveta pripremaju od najrazli~itijih namirnica. Mogu biti hladni i topli, od obi~nog vo}nog soka do rafinovanih variva, koja ~esto zahtevaju vi{e vremena za pripremu nego glavno jelo. Mona{ka trpeza nije naro~ito bogata ovim prilozima, jer oni navode na je{nost i u`ivawe u jelu. Na trpezi mirjana oni su zastupqeni vi{e, mada Srpska kuhiwa u ovoj vrsti jela nema pravu narodnu tradiciju i svi sosovi su preuzeti uglavnom iz francuske kuhiwe. Svaki sos, ukoliko se od wega o~ekuje poboq{awe ukusa glavnog jela, mora sadr`avati barem male koli~ine masno}e, tako da se uz strogo posna jela ne prila`e. 

 

majonez od kuvanih `umanaca

preliv od limuna

sos od kiseqaka

sos od crvenih patlixana (paradajza) 1

sos od crvenih patlixana (paradajz) 2

sos od crnog luka

sos od belog luka

sos - preliv od belog luka

sos od hrena

sos od hrena i pavlake

sos od kiselih krastavaca

sos od {ipka

sos od duwa

sos od vi{awa

hren sa sir}etom

hladni sos od belog luka

hladni sos od hrena 1

hladni sos od hrena 2

 

nazad