Make your own free website on Tripod.com

Koqivo:

Za koqivo prvo treba skuvati dobro oprano `ito u dosta vode i kad je skuvano procediti ga ko `eli so~nije koqivo treba da sa~uva vodu u kome se kuvalo. Kuvano `iti samleti ma{inom za meso kroz sitnu re{etku pa ga onda samleti jo{ jedanput i dodati samlevene orahe (od polovine pa do iste koli~ine kao `ito po ukusu) i {e}er. Ako je koqivo suvo mo`e se dodati malo vode u kojoj je kuvano po `eqi, ko ho}e suvqe treba da ostavi kuvano ~ito da se malo su{i pre mlevewa. Ko `eli mo`e dodati i malo suvog gro`}a, vanile, karanfili}a i sve dobro izmesiti. Koqibo staviti na tawir i oblikovati da bi se lepo oblikovalo treba zamo~iti ka{iku u vodu pa sa wom polako oblikovati koqivo stalno kvase}i ka{iku. Odozgore posuti koqivo mlevenim orasima i ukrasiti oqu{tenim bademima, suvim gro`}em i raznim u{e}erenim vo}em.

Kada se koqivo pravi za Crkvenu slavu ili sv Savu obi~no se na vrh koqiva stavi {e}erni krst. Krst se pravi na taj na~in {to se sa malo vode rastopi {e}er pa se kuva dok ne postane gust sad se u taj {e}er zamo~i kockica {e}era i lepi jedna za drugu u obliku krsta.

Nazad


Slavski kola~:

Zamesiti 2 Kg bra{na sa malo soli, 4 `umanceta, par~e putera, istruganu koru od jednog limuna, {e}er po ukusu ( ko ne vole slatko neka izostavi {e}er) i sve izme{ati sa litar mlakog mleka koje je malo za{e}ereno i u kome je razmu}eno 30-40g kvasca(3-4 ka{ike suvog kvasca) rukama mesiti testo i dodati po potrebi bra{no ili mleko dok se ne dobije gustina kao za hleb. Kad je testo gotovo ostaviti ga da kisne dok ne naraste kad naraste podeliti testo u ve}i i mawi deo od ve}eg dela napraviti 3 juftike pa ih istanjiti u duga~ke vaqke i isplesti pletenicu. Pletenicu u zama{}enoj i posutoj bra{nom posudi za pe~ewe uviti pa to ponoviti i sa mawim delom testa i tu pletenicu uvijenu staviti preko dowe. Kola~ premazati `umancetom u mawoj posudi zamesiti malo bra{na sa mlekom i {e}erom ko vole slatko i napraviti gusto testo. Od belog testa napraviti ukrase dva tanka vaqka staviti unakrst preko kola~a, Spqo{titi testo i poskuri~nim pe~atom napraviti poskurwak( ko nema pe~at napisati testom u gorwi red IS HS a ispod NI KA) , Golubovi se prave kad se tanak vaqak od testa ve`e u ~vor pa se jedan kraj spqo{ti (glava) prstima a drugi se pritisne no`em i isecka (rep) kao perje.

Kola~ pe}i na 350F / 175 C i kad po~ne da rumeni pokriti ga aluminijumskom folijom da ne zagore dok se sav ne ispe~e ( pe~en je ako zabodete iglu za pletewe i na woj ni{ta ne ostane kad se izvadi). Sve mere se mogu procentualno smawiti za mawi kola~.

Nazad


Bo`i}ni kola~:

Bo`i}ni kola~ se isto pravi kao slavski samo se malo vi{e ukrasi. Zamesiti 2 Kg bra{na sa malo soli, 4 `umanceta, par~e putera, istruganu koru od jednog limuna, {e}er po ukusu ( ko ne vole slatko neka izostavi {e}er) i sve izme{ati sa litar mlakog mleka koje je malo za{e}ereno i u kome je razmu}eno 30-40g kvasca(3-4 ka{ike suvog kvasca) rukama mesiti testo i dodati po potrebi bra{no ili mleko dok se ne dobije gustina kao za hleb. Kad je testo gotovo ostaviti ga da kisne dok ne naraste kad naraste podeliti testo u ve}i i mawi deo od ve}eg dela napraviti 3 juftike pa ih istanjiti u duga~ke vaqke i isplesti pletenicu. Pletenicu u zama{}enoj i posutoj bra{nom posudi za pe~ewe uviti pa to ponoviti i sa mawim delom testa i tu pletenicu uvijenu staviti preko dowe. Kola~ premazati `umancetom u mawoj posudi zamesiti malo bra{na sa mlekom i {e}erom ko vole slatko i napraviti gusto testo. Od belog testa napraviti ukrase dva tanka vaqka staviti unakrst preko kola~a, Spqo{titi testo i poskuri~nim pe~atom napraviti poskurwak( ko nema pe~at napisati testom u gorwi red IS HS a ispod NI KA) , Golubovi se prave kad se tanak vaqak od testa ve`e u ~vor pa se jedan kraj spqo{ti (glava) prstima a drugi se pritisne no`em i isecka (rep) kao perje. Na sredinu kola~a se zabode gran~ica bosiqka koja se ukrasi kuglicama od testa. Kuglice se obi~no ofarbaju u razne boje. U nekim krajevima ova gran~ica se daje pola`eniku i on je nosi zabodenu u kapu ili {e{ir a negde se zadene za ikonu i ~uva preko cele godine.Kola~ pe}i na 350F / 175 C i kad po~ne da rumeni pokriti ga aluminijumskom folijom da ne zagore dok se sav ne ispe~e ( pe~en je ako zabodete iglu za pletewe i na woj ni{ta ne ostane kad se izvadi). Cve mere se mogu proporcionalno smawiti za mawi kola~.

Nazad


^esnica:

Za ~esnicu potrebne su tanke kore, mleveni orasi, suvo gro`|e, med, vrelo uqe (mast) i malo vanile. U pleh za pe~ewe staviti koru na dno (one tanke kupovne "filo" kore su dobre) i poprskati vrelim uqem (ma{}u) pa ponoviti sa jo{ par kora. Po kori staviti red mlevenih oraha izme{anih sa {e}erom (ako su mleveni ranije orahe treba pome{ati sa {e}erom da stoje), suvim gro`|em i vanilom pa preliti medom. Sad opet staviti koru poprskati je sa vrelim uqem, jo{ jednu koru pa red oraha i suvog gro`|a, tako redom dok se sve ne utro{i. Kad je gotova u plehu je ise}i na par~ad u obliku romboida i u jedno par~e staviti paru.^esnicu odozgore preliti sa medom i pe}i u rerni na 350F / 175C da nebi zagorela treba je prvo pokriti sa aluminijskom folijom pa kad je skoro gotova skinuti foliju da porumeni. Ko ne vole suvu ~esnicu mo`e je preliti sa malo {erbeta da bude softanija.

Nazad


Uskr{wi kola~:

Zamesiti 2 Kg bra{na sa malo soli, 4 `umanceta, par~e putera, istruganu koru od jednog limuna, {e}er po ukusu ( ko ne vole slatko neka izostavi {e}er) i sve izme{ati sa litar mlakog mleka koje je malo za{e}ereno i u kome je razmu}eno 30-40g kvasca(3-4 ka{ike suvog kvasca) rukama mesiti testo i dodati po potrebi bra{no ili mleko dok se ne dobije gustina kao za hleb. Kad je testo gotovo ostaviti ga da kisne dok ne naraste kad naraste podeliti testo u vi{e juftika jednu ve}u i vi{e mawih. Od ve}e juftike napraviti tri mawe pa od wih napraviti vaqke i isplesti pletenicu uviti je u okrugao zama{}en i posut bra{nom pleh. Kola~ premazati `umancetom odozgore i staviti poskurwak (is hr ni ka). Od ostalih juftika previti mawe kola~e i namenuti ih za razne stvari: zdravqe, putniku namerniku, deci, rodbini itd. Obi~aj je da se jedan kola~ namene doma}im `ivotiwama i on se na uskrs rano ujutro izlomi i da zivotiwama da pojedu. Kola~e pe}i na 350F / 175 C i kad po~nu da rumene pokriti ih aluminijumskom folijom da ne zagoru dok se ne ispeku ( pe~en je ako zabodete iglu za pletewe i na woj ni{ta ne ostane kad se izvadi). Sve mere se mogu procentualno smawiti.

Nazad


Mladen~i}i:

Za mladen~i}e potrebno je: 0,5 kg bra{na, 0,25 kilograma putera, 3`umanceta, 3 ka{ike kisele pavlake, 3 ka{ike {e}era, malo soli, strugane kore od 1 limuna, 25 grama kvasca, 0,25 litra mleka i malo meda. U jednu posudu za mu}ewe stave se `umanca, kisela pavlaka, {e}er, limun i so, a kvasac se razmuti u malo za{e}erenog mleka. Uzme se {oqa bra{na pa se pome{a sa puterom, a ostatak bra{na se stavi u posudu za mu}ewe gde su ve} umu}ena `umanca, {eæer, limun i kisela pavlaka. Tu se doda kvasac, pa se testo radi varja~om, dok ne po~ne da se odvaja od suda i varja~e. Daska za me{ewe se popra{i bra{nom, testo se izru~i na dasku, pa se oklagijom razvu~e i ostavi se da se testo malo odmori. Puterom premazati testo, presaviti ga tri puta, a posle svakog savijawa ostaviti ga da se odmori pola sata. Poslednji put testo se razvije u debljini od jednog prsta, pa se kalupom (ili ~a{om za vodu) seku komadi testa, pokriju se i ostave da se odmore pola sata. Onda se nama`u `umancetom, izbodu po gornjoj povr{ini, ispeku, ostave da se prohlade i na kraju nama`u medom. Po{to se mladen~i}i prave za 40 mu~enika obi~no se pravi 40 komada. Ko ne `eli da pravi 40 komada obi~no napravi jedan veci pa ga no`em ispara na kockice da broj mladen~i}a i kockica bude 40.

Nazad


Vasilica:

Kao i ~esnica i Vasilica se u raznim krajevima pravi na razne na~ine a negde je ista kao i ~esnica. U nekim krajevima se previ od kora koje su tanko razvu~ene i re|aju se u pleh jedna po jedna pa se svaka poprska vrelim uqem ili ma{}u. Tako pripravqena Vasilica pe~e se u rerni na 350F / 180C dok ne postane zlatno `uta da nebi bila suvi{e suva poprska se sa vodom dok se pe~e. Ponegde se pravi ora{~ara odnosno izme|u kora stavqaju se orasi sa medom i {e}erom.

U nekim krajevima Vasilica se pravi od kukuruznog bra{na, negde se prave poga~ice sa kajmakom a negde kao proja. Proja se pravi kao obi~na proja ili poparenica odnosno kukuruzno bra{no se prvo popari sa vrelom ma{}u pa zamesi kao proja.

U nekim krajevima obi~aj je da se u Vasilicu stavqaju figurice koje predstavqaju stoku, imawe itd.

Nazad


Poskurice (Nafora):

Glavni sastojci za poskurice su bra{no, voda i kvasac u nekim krajevim ase stavqa malo soli a negde se kvasac razmuti sa malo {e}era. Prvo kvasac razmutiti u mlakoj vodi pa zamesiti sa brasnom da se dobije malo tvr|e testo. Od testa praviti loptice (oko 5cm ) pa staviti jednu dole a drugu na wu (da se laks{e slepe permazati ih sa malo vode), malo ih pritisnuti i na gorwu pritisnuti poskurwak. Pe}i ih da ostanu blede.

Nazad