Make your own free website on Tripod.com

^varena slanina:

Odse}i par~e slanine 10 - 15 santimetara duga~ko i 1 - 1.5 santimetara {iroko pa ga ise}i na re`weve. Par~e slanine nata}i na {tap i pe}i (~variti) iznad vatre. Kad mast po~ne da se topi lupkati slaninu po debqem par~etu hleba i praviti mo~u. Kad se slanina ispe~e jesti je sa hlebom natopqenim ma{}u i salatom od paradajza a mo`e i malo starijeg sira. Ovo je poularno jelo kad se ~uva bostan (danas kad se kampuje)

Nazad


Slanina ~varena na suncu:

Na kri{ku hleba staviti par~e slanine i ostaviti da stoji na suncu dok se ne ra{~vari. Slaninu jesti sa paradajzom i sirom kao i hlebom na kome je stajala. Ovo je popularno jelo na Vojbo}anskim wivama za vreme orawa i sli~no. Za vreme pripravqawa jele treba paziti na vrane ina~e ru~ak mo`e da odleti.

Nazad


Smrznuta slanina:

Jelo popularno u Vojvodini preko zime. Otse}i par~a slanine i staviti na prozor sa spoqne strane (danas u zamrziva~) i sa~ekati dok se slanina ne smrzne. Kad se slanina smrzne uzeti je u ruku i no`em se}i par~i}e pa ih jesti sa hlebom i salatom iz tur{ije, sir pasuje naro~ito stariji. Zalivati povremeno sa vinom.

Nazad


Slanina sa jajima:

U tigaw staviti nekoliko par~i}a slanine 5 - 10 santimetara duga~ke i oko santimetar debele ise~ene na re`weve. Slaninu pe}i dok se ne ispe~e pa je izvaditi na tawir a u masti ispr`iti jaja. Slu`i se sa par~etom sira i se~enim i osoqenim paradajzom. Jelo veoma popularno kao doru~ak.

Nazad


^varci:

Ise}i na kocke sirovu slaninu pa je pe}i u sudu dok se mast ne iscedi. Pe~ene ~varke izvaditi i posoliti. Slu`e se kao meze uz vino sa ribanim kiselim kupusom posutim alevom paprikom.

Nazad


Gronik:

Obariti slaninu sa sviwskog podvaqka (vrata). Kad je slanina obarena (ko`ica postane mekana) izvaditi je i ostaviti da se prosu{i. No`em ise}i slaninu u kvadrate ali samo do ko`ure paze}i da se ko`ura ne rase~e pa je dobro pisoliti, pobiberiti, staviti dosta aleve paprike i dosta sitno ise~enog belog luka. Gronik ostaviti u hladnom jedno vreme da se za~ini upiju pa upotrebqavati.

Nazad