Make your own free website on Tripod.com
RADIO INTERNET 24h

Za slu{awe vam je potreban MP3 player ukoliko ga nemate mo`ete lako skinuti jedan sa interneta.

 

Winamp........

Real Player 7 .........

Real Player 7 ce verovatno traziti da skinete i Microsoft Direct Show 6.0 sa http://www.bitcasting.com

MusicMach Jukebox.....

Quick Time........

Liquid audio ..........

Postoji vi{e internet stranica na kojima mo`ete da slu{ate program.

Live365 .................

Live 365 daje mogu}nost slu{awa muzike koja je postavqene direktno na internetu trenutno postoji vi{e "stanica" sa Srpskom muzikom kvalitet zavisi od postavqenog kvaliteta i brzine va{eg internet povezivawa. Srpska (pod International) muzika mo`e da se slu{a (za sada) sa modemom od 28.8 pa na vi{e neke druge stanice emituju sa boqim kvalitetom ali je potrebna br`a veza. Muzika mo`e samo da se slu{a i ne postoji mogu}nost skidawa. Kad se ukqu~ite ide na Real Player ali mo`ete da odaberete koji `elite pritisnite na Choose a player (pored slu{alica) kai i brzinu modema pritisnite strelicu ispod Connection. Trenutno postji mali problem i ponekad pesme se prekidaju (zbog optere}enosti i velikog broja slu{alaca) live365 preporu~uje upotrebu Real Player 7 koji bi trebalo da to smawi sa obzirom da ima mogu}nost da pode{ava brzinu prijema prema optere}ewu.

SHOUTcast ............

Muzika se emituje direktno sa li~nih kompjutera i kvalitet je mogu} do 128Kb/sec -44KHz sto zavisi od onog ko emituje kao i mogu}nost va{e internet veze. Nisam siguran dali neko emituje Srpsku muziku. Muzika mo`e samo da se slu{a.

RadioSpy ..........

Kvalitet i na~in emitovawa je kao i SHOUTcast jedino {to morate da skinete wihov "plug in" da bi mogli da slu{ate.Muzika mo`e samo da se slu{a.

NAZAD