Make your own free website on Tripod.com
Narodni obi~aji

 

Za svaku priliku ili nepriliku, za praznike i doga|aje mi imamo bezbroj obi~aja koji se razlikuju od kraja do kraja a ponekad su potpuno suprotni jedan drugom (koliko sela toliko i obi~aja), nije ni ~udno da familije u istom selu jedan isti obi~aj ne izvode na isti na~in. Polako ali sigurno na{i obi~aji padaju u zaborav mada je nemogu}e sakupiti sve obi~aje ipak nadam se da }e ovo pomo}i koliko toliko da se podsetimo na "dobra stara vremena" na uspomene iz na{eg detiwstva, na{e Bake i Dede, ku}u i kraj gde smo se rodili, tamo gde smo ~uli prvu Majkinu re~. U potrazi za boqim `ivitom selimo se po celom svetu prihvatamo tu|e obi~aje i polako zaboravqamo na{e. Nadam se da }e ovo pomo}i koliko toliko da se ne{to i sa~uva i prenese na budu}e generacije.

"STARI \EDO PUNI ^A[E OBI^AJE ^UVA NA[E"

Bo`i}ni praznici

Krsna Slava

Ostali praznici

Ro|ewe

Ven~awe

Smrt

Srodstvo

Sudbina

Svakodnevni obi~aji

Vraxbine, bajawa, ma|ije

Zdravice, kletve

Poslovice

nazad