Make your own free website on Tripod.com
Microwave

(mikrotalasna pe})

Kuvawe u mikro pe}i je relativno novo

ali dosta na{ih jela moze lako da se

pravi na ovaj na~in.

Jedna od dobrih stvari je priprema jela

tako da samo pe~ewe ili kuvawe je lak{e.

 

@ivina za ro{tiq

Pastrmka

Puwene paprike

Pilav

Proja

Sir torta

NAZAD