Make your own free website on Tripod.com
 

Kineski kuvar

nazad

Ovaj kuvar su poslali Jasna i Miki

poruke za Jasnu i Mikija

 

Kineska kuhiwa se mo`e opisati kao vrsta pripremawa hrane koja se dugo usavr{avala iskustvom i improvizovawem. Wene osnovne odlike su minimalna koli~ina utro{enog goriva i dosta utro{enog vremena za pripremawe sastojaka potrebnih za kuvawe. Koliko je meni poznato, u kineskim domovima nema pisanih recepata. Recepti obi~no prelaze s generacije na generaciju, od suseda do suseda. Po{to je ve}ina `ena ranije bila nepismena, to je predstavqalo jo{ jedan razlog za usmeno preno{ewe recepata. Me|utim, po~etkom dvadesetog veka i tu je do{lo do promena. Mo`da }e, stoga, recepti za ista jela ubudu}e biti jednoobrazni.

Neke ~iwenice bitno uti~u na izbor namirnica. Nedostatak fri`idera, na primer, name}e upotrebu sve`e zaklane `ivine i tek nabranog povr}a, a ostaci hrane se obi~no ~uvaju u vrlo jakom rastvoru soli, u sosu od soje ili pove{ani s drugim za~inima. Konzervansi su prisutni prilikom svakog pripremawa jela.

Supa se jede kao posebno i odre|eno jelo, a priprema se i slu`i sa ostalim jelima. Uloga supe unekoliko li~i na ca{u s vodom koja se kod nas slu`i uz jelo. Umesto da uz jelo pije vodu, Kinez uzima supu iz ~inije koja je postavqena na sredini stola tako da svako mo`e da zahvati iz we. Ve}ini Kineza ne smeta da se slu`i supom iz ~inije u koju svi zama~u svoje ka{ike.

 

 

principi kuvawa, sastojci, dopuna itd

 Sadr`aj